Leveringen - 14006-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Benoît: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2019/S 008-014006

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Saint-Benoit
Direction des affaires générales et financières, service achats, BP 61
Saint-Benoît
97470
Frankrijk
E-mail: eric.hubert@ville-saintbenoit.re
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Commune de Saint-Benoît
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture d'émulsions pour la commune de Saint-Benoît — années 2019 et 2020

Referentienummer: MP/2018/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de fourniture d'émulsions pour la commune de Saint-Benoît.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRY40
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture d'émulsions.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Montant minimum annuel du marché: 30 000 EUR HT.

Montant maximum annuel du marché: 150 000 EUR HT.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 148-338232
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: MP/2018/19
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SBIE
ZIC nº 2 — BP 92013
Le Port Cedex
97824
Frankrijk
NUTS-code: FRY40
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 112 750.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de la Réunion
Saint-Denis Cedex
97400
Frankrijk
Telefoon: +33 262924360
E-mail: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019