Leveringen - 14015-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Niort: Letterborden of toebehoren

2019/S 008-014015

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Agape 79
20 rue Gustave Eiffel, BP 96
Niort Cedex
79004
Frankrijk
Telefoon: +33 549771950
E-mail: agape79@igap.fr
NUTS-code: FRI33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.igap.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public local d'enseignement
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fournitures de bureau et papier de reprographie

Referentienummer: Fourn. bur. papier 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30195300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achat de fournitures de bureau à la marque et de distributeur et de papier pour la reprographie recyclé ou avec une démarche environnementale.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 769 207.96 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures de bureau

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30195300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Petit matériel de bureau, écriture, classement, archivage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critères environnementaux / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papier pour reprographie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197630
30197643
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papier pour impression et copie recyclé ou ayant une démarche environnementale.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critères environnementaux / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 181-409469
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Fournitures de bureau

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dyadem
38820459600034
ZA les Papillons
Parcay Meslay
37210
Frankrijk
Telefoon: +33 247290194
NUTS-code: FRB04

Internetadres: https://www.dyadem.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 264 502.68 EUR / Hoogste offerte: 316 321.52 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Papier d'impression et de reprographie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dyadem
38820459600034
ZA les Papillons
Parcay Meslay
37210
Frankrijk
NUTS-code: FRB04

Internetadres: https://www.dyadem.fr/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 464 329.60 EUR / Hoogste offerte: 509 684.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
15 rue de Blossac
Poitiers
86000
Frankrijk

Internetadres: http://poitiers.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019