Leveringen - 14019-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-La Roche-sur-Yon: Tuinbouw- en kwekerijproducten

2019/S 008-014019

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de la Roche-sur-Yon
1 place Napoléon, BP 829
La Roche-sur-Yon
85021
Frankrijk
Contactpersoon: Eric Bourget
Telefoon: +33 10251474616
E-mail: eric.bourget@larochesuryon.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.larochesuryon.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits horticoles et de végétaux

Referentienummer: EB-18RSY023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits horticoles et de végétaux.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 730 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plantes bulbeuses

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plantes bulbeuses.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commandes passé pour une période de 1 an, à compter de la notification, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Plantes vivaces et graminées

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03451000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plantes vivaces et graminées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Graines annuelles et bisannuelles, et jeunes plants

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03111900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Graines annuelles et bisannuelles, et jeunes plants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbustes, rosiers et jeunes plants

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03451300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbustes, rosiers et jeunes plants.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arbres tiges et conifères

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03452000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arbres tiges et conifères.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gazon d'ornement, regarnissage, prairies fleuries

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gazon d'ornement, regarnissage, prairies fleuries.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Catalogue et étendue de la gamme / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Engrais terrains de sports

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24410000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Engrais terrains de sports.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Engrais horticoles minéraux et organiques

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Engrais horticoles minéraux et organiques.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Produits pour la protection des cultures

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24451000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Produits pour la protection des cultures.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Matières organiques, paillage

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
14310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Matières organiques, paillage.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Substrats de culture

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24440000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Substrats de culture.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fournitures horticoles pour production

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44613300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fournitures horticoles pour production.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Accord-cadre à bons de commande, passé pour une période de 1 an, sans montant minimum et maximum, renouvelable 3 fois tacitement.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 168-382197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-171
Perceel nr.: 1
Benaming:

Plantes bulbeuses

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Verver Export
Heerhugowaard
Nederland
NUTS-code: NL12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 29 760.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-172
Perceel nr.: 2
Benaming:

Plantes vivaces et graminées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Emmanuel Lepage
Les Ponts-de-Cé
49130
Frankrijk
NUTS-code: FRG02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 868.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-173
Perceel nr.: 3
Benaming:

Graines annuelles, bisannuelles et jeunes plants

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Voltz
Colmar
68000
Frankrijk
NUTS-code: FRF12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 134.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-174
Perceel nr.: 4
Benaming:

Arbustes, rosiers, jeunes plants

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vegetal 85
La Chaize-le-Vicomte
85000
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 123 875.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-175
Perceel nr.: 5
Benaming:

Arbres tiges et conifères

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Chauvire
Montrevault-sur-Sèvre
49600
Frankrijk
NUTS-code: FRG02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 501.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-176
Perceel nr.: 6
Benaming:

Gazon d'ornement, regarnissage, prairies fleuries

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kabelis
Plouigneau
29610
Frankrijk
NUTS-code: FRH02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 915.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-177
Perceel nr.: 7
Benaming:

Engrais terrains de sports

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
EDP
Chantonnay
85111
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 365.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-178
Perceel nr.: 8
Benaming:

Engrais horticoles minéraux et organiques

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bertys
Fontenay-le-Comte
85200
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 961.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-179
Perceel nr.: 9
Benaming:

Produits pour la protection des cultures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kabelis
Plouigneau
29610
Frankrijk
NUTS-code: FRH02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 420.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-180
Perceel nr.: 10
Benaming:

Matières organiques et paillage

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kabelis
Plouigneau
29610
Frankrijk
NUTS-code: FRH02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210 748.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-181
Perceel nr.: 11
Benaming:

Substrats de culture

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kabelis
Plouigneau
29610
Frankrijk
NUTS-code: FRH02
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 946.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: V18-182
Perceel nr.: 12
Benaming:

Fournitures horticoles pour production

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vertys
Fontenay-le-Comte
85200
Frankrijk
NUTS-code: FRG05
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 853.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44000
Frankrijk
Telefoon: +33 10240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 10240994658
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette
Nantes
44000
Frankrijk
Telefoon: +33 10240994600
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr
Fax: +33 10240994658
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019