Leveringen - 140637-2019

27/03/2019    S61

België-Brussel: Communicatie van voorwerpen - Productie van promotieartikelen

2019/S 061-140637

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Communication, (Directorate for Visitors)
Postadres: Rue Wiertz, 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement, Official Mail Address
Postadres: Official Mail Unit Altiero Spinelli Building, Office 00F256 B-1047 Brussels
Plaats: Brussels
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Directorate for Visitors (WIM 05P031)
E-mail: DGCOMM-Dir.Visitors@europarl.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4500
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Communicatie van voorwerpen - Productie van promotieartikelen

Referentienummer: COMM/AWD/2019/34
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39294100 Informatie- en reclameproducten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement heeft besloten deze uitnodiging tot inschrijving bekend te maken voor communicatie via voorwerpen (productie van promotieartikelen). Door hun aard en ontwerp, vormen voorwerpen een mogelijk hulpmiddel voor het verwezenlijken van de doelstellingen inzake coherente communicatie van het Europees Parlement. Ze moeten aan Europese burgers een boodschap overbrengen die identiek is aan de bovenvermelde pijlers van deze instelling. Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement (EP) is van plan gebruik te maken van voorwerpen die bij diverse gelegenheden zullen worden verspreid als een middel om te communiceren over het EP en zijn werkzaamheden. De algemene doelstelling van de strategie inzake „communiceren via voorwerpen” is het verstrekken van communicatiemateriaal op maat dat door het EP zal worden verspreid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
Voornaamste plaats van uitvoering:

het Europees Parlement kan de contractant verzoeken om producten te leveren in de EU-lidstaten en de liaisonbureaus van het Europees Parlement.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het directoraat-generaal Communicatie van het Europees Parlement (EP) is van plan gebruik te maken van voorwerpen die bij diverse gelegenheden zullen worden verspreid als een middel om te communiceren over het EP en zijn werkzaamheden. De algemene doelstelling van de strategie inzake „communiceren via voorwerpen” is het verstrekken van communicatiemateriaal op maat dat door het EP zal worden verspreid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst wordt jaarlijks tot maximaal driemaal stilzwijgend verlengd. Het kan voor een vierde maal worden verlengd voor een looptijd van 1 jaar met de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van de partijen (zie de aanbestedingsstukken).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

zie de aanbestedingsstukken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/03/2019