Leveringen - 14095-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 008-014095

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
al. Niepodległości 34
Poznań
61-714
Polen
Contactpersoon: Maciej Hoffman
Telefoon: +48 616267083
E-mail: maciej.hoffman@umww.pl
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.umww.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodow...”

Referentienummer: DE-II.433.12.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z ich dystrybucją oraz oprogramowania, w ilościach i o konfiguracji wymienionej w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 229 177.48 PLN / Hoogste offerte: 1 384 283.70 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
Voornaamste plaats van uitvoering:

Województwo Wielkopolskie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Szkół i Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (WSCKZiU) biorących udział w projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z ich dystrybucją oraz oprogramowania, w ilościach i o konfiguracji wymienionej poniżej:

L.p. Opis Ilość w szt.

1. Komputer stacjonarny: Typ A o parametrach podanych w załączniku 2.1 188,

2. Komputer stacjonarny: Typ B o parametrach podanych w załączniku 2.2 4,

3. Komputer przenośny: Typ A o parametrach podanych w załączniku 2.3 170,

4. Komputer przenośny: Typ B o parametrach podanych w załączniku 2.4 31,

5. Monitor LCD o parametrach podanych w załączniku 2.5 188,

6. Mysz komputerowa o parametrach podanych w załączniku 2.6 41,

7. Pakiet biurowy typ podstawowy o parametrach podanych w załączniku 2.7 389.

Uwagi:

1. Zamawiający uzna za sprzeczne z SIWZ oferty zawierające urządzenia komputerowe oraz oprogramowanie o innej architekturze niż wymienione oraz o parametrach niższych (gorszych) niż wymienione w niniejszej specyfikacji i tym samym takie oferty będą podlegały odrzuceniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne winien wykazać, że rozwiązania te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp.

3. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych, na inne oprogramowanie lub urządzenia niż wymienione w SIWZ, pod warunkiem, że Wykonawca zapewni (zrealizuje) pełną funkcjonalność dostarczonego oprogramowania lub sprzętu, w środowisku informatycznym Szkół i WSCKZiU.

4. W przypadku stwierdzenia braku zgodności zaoferowanego przez Wykonawcę oprogramowania

Z oprogramowaniem posiadanym przez Szkoły i WSCKZiU, koszty wymiany całości zamówionego oprogramowania oraz modernizacji infrastruktury na inne, spełniające warunki pokrywa w całości Wykonawca.

5. Całość dostarczanego sprzętu musi być nowa i wcześniej nieużywana.

6. Wymieniony wyżej przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkół i WSCKZiU biorących udział w Projekcie wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.

7. Zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym powinien zapewniać pomoc dla osób z upośledzeniami wzroku, słuchu i niepełnosprawnych ruchowo. Umożliwiać rozpoznawanie mowy i sterowanie komputerem za pomocą poleceń głosowych lub dokonywać konwersji mowy na tekst, tak aby wprowadzanie znaków z klawiatury nie było konieczne. Pozwalać zwiększyć rozmiar tekstu i obrazów lub zmienić sposób wyświetlania elementów na ekranie oraz zapewnić możliwość zmiany kontrastu poszczególnych elementów.

8. Dostarczenie przedmiotu zamówienia obejmuje również jego wniesienie do wskazanego miejsca w danej lokalizacji (to jest do konkretnych sal lub klas).

9. Wykonawca jest zobowiązany przed realizacją dostawy do instalacji oprogramowania systemowego i biurowego na każdym komputerze będącym przedmiotem dostawy oraz do utworzenia i przekazania każdej ze Szkół oraz WSCKZiU obrazu referencyjnego, zawierającego wyżej wymienione zainstalowane oprogramowanie.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Klawiatura i myszka tego samego producenta co producent zaoferowanego komputera stacjonarnego: Typ A i B / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Komputer przenośny: Typ A, o wadze maksymalnie do 2 kg / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Zainstalowane oprogramowanie producenta sprzętu komputerowego (stacjonarnego: Typ A i B oraz przenośnego: Typ A i B) umożliwiające automatyczną aktualizację sterowników / Weging: 5
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, działanie 8.3, poddziałanie 8.3.3, projekt pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 181-409674
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hardsoft Telekom Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19
Poznań
60-166
Polen
E-mail: sebastian_o@ht.poznan.pl
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 271 820.00 PLN
Laagste offerte: 1 229 177.48 PLN / Hoogste offerte: 1 384 283.70 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
nd.
nd.
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019