Leveringen - 14162-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Iecavas novads: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2019/S 008-014162

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Iecavas novada pašvaldības administrācija
90000056376
Skolas iela 4–40, Iecava
Iecavas novads
LV-3913
Letland
Contactpersoon: Signija Saltupa
Telefoon: +371 63941328/+371 22006683
E-mail: signija.saltupa@iecava.lv
NUTS-code: LV009

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.iecava.lv/

Adres van het kopersprofiel: https://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm

Referentienummer: INPA 2018/30
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 7 460.59 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Saldēti produkti

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15331170
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV009
Voornaamste plaats van uitvoering:

Iecavas novada izglītības iestādes.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Pārtikas produktu piegāde Iecavas novada izglītības iestādēm.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Piedāvāto pārtikas produktu ar paaugstinātu kvalitātes līmeni daudzums / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Videi draudzīga produktu piegāde / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Videi draudzīga izlietotā iepakojuma apsaimniekošana / Weging: 10
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-413527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Benaming:

Saldēti produkti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SIA "Sanitex"
40003166842
Liepu iela 4, Rāmava, Ķekavas pagasts
Ķekavas novads
LV-2111
Letland
Telefoon: +371 67048442
E-mail: iepirkumi@sanitex.eu
NUTS-code: LV007
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 460.59 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 460.59 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Iepirkumu uzraudzības birojs
Eksporta iela 6
Rīga
LV-1010
Letland
Telefoon: +371 67326719
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019