Leveringen - 14164-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Oostenrijk-Salzburg: Brandbluswagens

2019/S 008-014164

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
LANDESFEUERWEHRVERBAND SALZBURG
0
Karolingerstraße 30
Salzburg
5020
Oostenrijk
Telefoon: +43 6628281220
E-mail: post@lfv-sbg.at
Fax: +43 66282812232
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lfv-sbg.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

TLFA 3000 für FF Hintersee

Referentienummer: 555/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

TLFA 3000 für FF Hintersee

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 310 658.79 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34144210
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT323
Voornaamste plaats van uitvoering:

A 5324 Hintersee

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

TLFA 3000 für FF Hintersee

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Funktionalität / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Fertigungsqualität / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Design / Weging: 5 %
Prijs - Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1 Stk TLFA 3000

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 132-300174
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 555/2017
Benaming:

TLFA 3000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Magirus-Lohr G.m.b.H.
Kainbach
8301
Oostenrijk
E-mail: office@magirus-lohr.at
NUTS-code: AT
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 658.79 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Salzburg
Wasserfeldstraße 30
Salzburg
5020
Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at

Internetadres: https://www.lvwg-salzburg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019