Leveringen - 14178-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Meubilair

2019/S 008-014178

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 155-355284)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
London Borough of Haringey
London
N22 8HQ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: cputenders@haringey.gov.uk
NUTS-code: UKI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.haringey.gov.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Provision of Furniture for Temporary Accomodation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

This Framework Agreement will be open to London Borough of Haringey and Homes for Haringey only.

Haringey Council and Homes for Haringey would like to enlist the services of 2 suppliers to supply cookers, fridges, beds to some units of temporary accommodation, hostels and supported housing. The Council manages approximately 940 units of accommodation although this number fluctuates. Upon letting the accommodation, the Council is required to provide each household with some of the above furnishing items. Furnishing Items may also be repaired or replaced during the course of the tenancy. The successful suppliers are required to be able to meet supply request within 48 hours of placing an order.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 155-355284

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

The Framework Agreement shall run for 4 years only.