Leveringen - 14192-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Dresden: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 008-014192

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 237-540936)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Landeshauptstadt Dresden, GB Bildung und Jugend, Schulverwaltungsamt
Postfach 120020
Dresden
01001
Duitsland
Telefoon: +49 351488-9293
E-mail: Dnenner@dresden.de
Fax: +49 351488-9213
NUTS-code: DED2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dresden.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvertrag zur Lieferung von Computern und Monitoren

Referentienummer: 2018-4015-00001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvertrag zur Lieferung von Computern und Monitoren für kommunale Schulen der Landeshauptstadt Dresden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540936

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: