Leveringen - 14196-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Rundvlees

2019/S 008-014196

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 213-488026)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kauno miesto savivaldybės administracija
188764867
Laisvės al. 96
Kaunas
LT-44251
Litouwen
Contactpersoon: Jolanta Vasiliauskienė
Telefoon: +370 37424747
E-mail: jolanta.vasiliauskiene@kaunas.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunas.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/4786

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15111100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 213-488026

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
In plaats van:
Datum: 12/03/2019
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
In plaats van:
Datum: 12/12/2018
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:45
VII.2)Overige nadere inlichtingen: