Leveringen - 14197-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-München: Beschermende en veiligheidskleding

2019/S 008-014197

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 241-549946)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern – Zentrale Vergabestelle
Sophienstr. 6
München
80333
Duitsland
Contactpersoon: Reyhofer, Bettina
E-mail: ausschreibung@lfst.bayern.de
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.auftraege.bayern.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ballistische Unterziehschutzweste für Steuerfahndung/Vollstreckung

Referentienummer: 2018BRE000026
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Das bay. Landesamt für Steuern benötigt für die Steuerfahnder und Vollziehungsbeamten ball. Unterziehschutzwesten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-549946

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kommunikation
In plaats van:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://www.eprocurement.bayern.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=J9tUvh1qGPs%3d

Te lezen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter https://www.eprocurement.bayern.de/evergabe.bieter//DownloadTenderFiles.ashx?subProjectId=oSXDYJIkr%2f8%3d

VII.2)Overige nadere inlichtingen: