Leveringen - 14203-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen

2019/S 008-014203

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 230-525311)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
DZP-262-48/2018
ul. Rybacka 1
Szczecin
70-204
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych PUM
Telefoon: +48 914800778
E-mail: przetargi@pum.edu.pl
Fax: +48 914800769
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pum.edu.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa trenażerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Referentienummer: DZP-262-48/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38970000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa trenażerów, fantomów i modeli na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-525311

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w dniach: 42

Te lezen:

Okres w dniach: 49

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Okres w dniach: 42

Te lezen:

Okres w dniach: 49

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

B. By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio:

Dla Zadania nr 1 – Trenażery 1 420 000,00 PLN

Dla Zadania nr 2 - Trenażery 2 40 000,00 PLN

— w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę trenażerów albo symulatorów medycznych.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych:

6) Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

Te lezen:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

B. By warunek został spełniony Zamawiający wymaga wykazania zrealizowania przynajmniej

— jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej:

Dla Zadania nr 1 – Trenażery 1 - 420 000,00 PLN

Albo

Dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej dla każdego z nich odpowiednio

Dla Zadania nr 1 – Trenażery 1 - 200 000,00 PLN

— jednego zamówienia odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto równej lub przekraczającej:

Dla Zadania nr 2 - Trenażery 2 40 000,00 PLN

— w zakresie Zadania nr 1 i 2 poprzez zamówienie odpowiadające przedmiotowi zamówienia należy rozumieć należycie wykonaną dostawę trenażerów albo symulatorów medycznych.

2. Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w odniesieniu do przesłanek pozytywnych:

6) Wykazu wykonanych dostaw – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wypełniony Załącznik nr 5 do SIWZ;

7) Dowodów określających czy dostawy – wykazane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie;

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 11/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 11/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: