Leveringen - 14218-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Ostrów Mazowiecka: Heetwaterboilers

2019/S 008-014218

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 238-543105)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. gen. Władysława Sikorskiego 5
Ostrów Mazowiecka
07-300
Polen
Contactpersoon: Joanna Leonik
Telefoon: +48 297468600
E-mail: joanna.leonik@gminaostrowmaz.home.pl
Fax: +48 297468600-30
NUTS-code: PL92

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka

Referentienummer: IG.271.38.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42161000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka w ramach projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ostrów Mazowiecka”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-543105

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: