Leveringen - 14224-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Beschermende en veiligheidskleding

2019/S 008-014224

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 223-509611)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
Romania
Str. Banu Dumitrache nr. 46
Bucureşti
032572
Roemenië
Contactpersoon: Lucian Șerbu
Telefoon: +40 212322640
E-mail: lucian.serbu@igsu.ro
Fax: +40 212084546
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.igsu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Centură de siguranță pentru pompieri (cu mijloc de legătură detașabil)

Referentienummer: 4203997/2018/T II p 43
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35113400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Centură de sigurantă pentru pompieri (cu mijloc de legatură detasabil):

— Termenul limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare: in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor,

— Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunerea ofertelor/candidaturilor: 18

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 223-509611

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 25/01/2019
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 25/01/2019
Te lezen:
Datum: 04/03/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Te lezen:
Datum: 04/07/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: