Leveringen - 14229-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Laboratoriumreagentia

2019/S 008-014229

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 230-525345)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj
Romania
Str. Constanţa nr. 5
Cluj-Napoca
400158
Roemenië
Contactpersoon: Ioana Liana Neag
Telefoon: +40 264596414
E-mail: irghcj@irgh.ro
Fax: +40 264455995
NUTS-code: RO113

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.irgh.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reactivi și materiale de laborator

Referentienummer: 4354523/2018/2.2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Reactivi si materiale de laborator, conform caietului de sarcini — 27 loturi. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 230-525345

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1–27
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 09/01/2019
Te lezen:
Datum: 18/01/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: