Leveringen - 14239-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor wegen

2019/S 008-014239

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 108-245656)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice
40-098
Polen
Contactpersoon: Dominika Kania
E-mail: in@katowice.eu
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.katowice.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem”

Referentienummer: BZP.271.1.112.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34996000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wdrożeniu oraz utrzymaniu Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem w obszarze całego miasta Katowice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają pkt 11 SIWZ, projekt umowy (zał. nr 3 do SIWZ), formularz cenowy (zał. nr 1a do oferty), szczegółowe warunki techniczne, PFU wraz z załącznikami oraz erratą. Wymagania dot. zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podst. umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a Pzp - zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie zgodne z opisem w pkt 11.6 SIWZ. Wymagania dotyczące projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników (o których mowa w art. 29 ust. 5 i 6 ustawy) wynikają z niżej wymienionego aktu prawa Unii Europejskiej Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - Tekst Konwencji opublikowany został w Dz.U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. Projektowanie winno być zgodne z ww. aktem prawa Unii Europejskiej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-245656

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Te lezen:
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 08:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 17/04/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2019

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 30/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: