Leveringen - 14252-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten

2019/S 008-014252

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Deutsche Bundesbank Beschaffungszentrum
Deutsche Bundesbank Beschaffungszentrum Vertrags- und Lizenzmanagement (400) Taunusanlage 5
Frankfurt am Main
60329
Duitsland
Telefoon: +69 9566-5232
E-mail: mark.schmidt@bundesbank.de
NUTS-code: DE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bundesbank.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von IT-Zubehör und Peripheriekomponenten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von IT-Zubehör und Peripheriekomponenten

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/12/2014
Einde: 30/11/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: IVM 6418
V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/11/2014
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
CANCOM GmbH
Berlin
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
30000000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rahmenvereinbarung über die Lieferung von IT-Zubehör und Peripheriekomponenten

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/12/2014
Einde: 31/12/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
CANCOM GmbH
Berlin
Duitsland
NUTS-code: DE
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Verlängerung um 13 Monate

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Die Gesamtheit der Interaktionen aus Koordination und Priorisierung von Fachaufgaben mit kritischen Abhängigkeiten zu diversen Projekten, das außerordentlich hohe Ausschreibungsaufkommen in IT 102 (u. a. 17-0007365, 18-0004792, 18/0006421), der über einen längeren Zeitraum im Fachbereich bestehende Personalengpass und die (nach wie vor) ausstehenden Ergebnisse der geplanten Neuvergaben für PC´s (vgl. 17- 0010167) und Druckendgeräte (vgl. 17-0010168), welche maßgeblichen Einfluss auf das künftige Verfahren für IT-Zubehör und Peripheriekomponenten haben werden, führten dazu, dass noch keine gültige Leistungsbeschreibung (einschließlich der Festlegung notwendiger Ausschluss- und Bewertungskriterien) formuliert werden konnte.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1.00 EUR