Leveringen - 14259-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 008-014259

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Rzeszów, Urząd Miasta Rzeszowa
PL823
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
Contactpersoon: Monika Hydryńska
Telefoon: +48 178754487
E-mail: zampub@erzeszow.pl
NUTS-code: PL823

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.erzeszow.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.erzeszow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa

Referentienummer: CZ-A.271.111.333.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315600
71220000
45311000
45223200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj – zbuduj kompleksowe: przygotowanie koniecznych do realizacji projektów wykonawczych, zatwierdzenie ich w całości u inwestora, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 53 budynkach użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika.

Z uwagi na powyższe roboty przedmiot zamówienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji elektrycznej związanej z wykonaniem ww. instalacji oraz robót towarzyszących koniecznych do wykonania,

— sporządzenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/uzgodnienie koniecznych dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,

— wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, i wzór umowy.

Z programu funkcjonalno-użytkowego zostały wyłączone 4 budynki:

1) Budynek administracyjny, ul. Hanasiewicza 10 (ZAL-46),

2) Budynek administracyjny, ul. Targowa 1 (ZAL-48),

3) Przychodnia Specjalistyczna nr 3, ul. Hoffmanowej 8 (ZAL -51),

4) Przychodnia Specjalistyczna, ul. Lubelska 6 (ZAL-53).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 19/11/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

RPPK.03.04.00-18-0002/17 w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 094-213278

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: CZ-A.271.111.333.2017
Benaming:

Dostawa modułów fotowoltaicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
10/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Lider konsorcjum: ML System S.A.
Zaczernie 190G
Zaczernie
36-062
Polen
NUTS-code: PL823
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Partner konsorcjum: ML System + Sp. z o.o.
Zaczernie 190G
Zaczernie
36-062
Polen
NUTS-code: PL823
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 8 399 850.00 PLN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
09331200
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45315600
71220000
45311000
45223200
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL823
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rzeszów

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w formule zaprojektuj – zbuduj kompleksowe: przygotowanie koniecznych do realizacji projektów wykonawczych, zatwierdzenie ich w całości u inwestora, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgłoszeń oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 53 budynkach użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Instalacje mają generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Instalacje muszą być wykonane w taki sposób, aby spełniały swoją funkcję bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów przez użytkownika.

Z uwagi na powyższe roboty przedmiot zamówienia obejmuje:

— opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej, instalacji elektrycznej związanej z wykonaniem ww. instalacji oraz robót towarzyszących koniecznych do wykonania,

— sporządzenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/uzgodnienie koniecznych dokumentacji w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,

— wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy, i wzór umowy.

Z programu funkcjonalno-użytkowego zostały wyłączone 4 budynki:

1) Budynek administracyjny, ul. Hanasiewicza 10 (ZAL-46),

2) Budynek administracyjny, ul. Targowa 1 (ZAL-48),

3) Przychodnia Specjalistyczna nr 3, ul. Hoffmanowej 8 (ZAL -51),

4) Przychodnia Specjalistyczna, ul. Lubelska 6 (ZAL-53).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/01/2019
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 8 383 338.00 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Lider konsorcjum: ML System S.A.
Zaczernie 190G
Zaczernie
36-062
Polen
NUTS-code: PL823
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
ML System + Sp. z o.o.
Zaczernie 160G
Zaczernie
36-062
Polen
NUTS-code: PL823
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Zmiana umowy dotyczy opisu przedmiotu zamówienia określonego w programie funkcjonalno-użytkowym pn: „Instalacja fotowoltaiczna wykorzystująca odnawialne źródła energii dla 59 budynków użyteczności publicznej, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej na terenie miasta Rzeszowa, wraz z analizą sytuacyjno-techniczną, koncepcją i szacunkową wartością zamówienia”, tj.: Zal-A-25 - „Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Hoffmanowej 11, Rzeszów”.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

W związku z koniecznością zmiany miejsca montażu modułów ze ściany na dach budynku Szkoły Podstawowej nr 3, znajdującej się przy ul. Hoffmanowej 11, z uwagi na niemożność uzyskania zakładanych mocy instalacji. Zamawiający działając z należytą starannością nie był w stanie przewidzieć, iż zaplanowane przez niego usytuowanie modułów nie pozwoli na uzyskanie założonej mocy instalacji. Zmiana miejsca montażu spowodowała konieczność zastosowania innych modułów fotowoltaicznych. Wykonawca przedstawił Zamawiającemu kosztorys na wykonanie modułów dachowych, w kwocie 315 480,24 PLN brutto. Kosztorys opiewał na sumę niższą aniżeli zakładana pierwotnie, w związku z czym Strony postanowiły o zmniejszeniu wynagrodzenia. Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 8 399 850.00 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 8 383 338.00 PLN