Diensten - 14265-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Liverpool: Speciale software voor de industrie

2019/S 008-014265

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Plus Dane Housing Limited
13-15 Rodney Street
Liverpool
L1 9EF
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Daniel Walls
E-mail: daniel.walls@plusdane.co.uk
NUTS-code: UKD

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plusdane.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pre-Tender Market Testing Mutual Exchange Software Portal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Plus Dane currently have an agreement in place with a single provider for 12 months and this is due to expire early 2019. It is anticipated that a contract for singe provider for a mutual exchange software portal will be procured following this exercise. Based on our spend over previous years, the overall software investment with regards to the mutual exchange process is expected to be approx. 7-8 000 GBP per annum.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD
Voornaamste plaats van uitvoering:

North West (England).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Plus Dane currently have an agreement in place with a single provider for 12 months and this is due to expire early 2019. It is anticipated that a contract for singe provider for a mutual exchange software portal will be procured following this exercise. Based on our spend over previous years, the overall software investment with regards to the mutual exchange process is expected to be approx. 7-8 000 GBP per annum.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Please review, complete and submit the associated soft market testing information and questionnaire document. Plus Dane reserves the right not to conclude any Contract as a result of this market testing process. Any service providers who takes part in this exercise will not have a right or expectation to a guaranteed level of work.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

For more information about this opportunity, please visit the Delta eSourcing portal at:

https://www.delta-esourcing.com/tenders/UK-UK-Liverpool:-Industry-specific-software-package./2FTTBM74R3

To respond to this opportunity, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/respond/2FTTBM74R3

GO Reference: GO-201918-PRO-13840147

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019