Diensten - 14275-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Finland-Hämeenlinna: Diverse gezondheidszorgdiensten

2019/S 008-014275

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
KuntaPro Oy
2332823-6
Arvi Kariston katu 1 b
Hämeenlinna
13100
Finland
Contactpersoon: Tero Niemistö
Telefoon: +358 505954811
E-mail: tero.niemisto@kuntapro.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kuntapro.fi/palvelut/ulkoistuspalvelut/hankinta-ja-kilpailutus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tietopyyntö: Hoitajakutsuratkaisut ja henkilöstön hälytys- ja turvaratkaisut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85140000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankintayksikkö pyytää tällä tietopyynnöllä erilaisia henkilö- ja hoitajakutsuratkaisujen ja/tai järjestelmien tarjoajia toimittamaan KuntaPro Oy:n hankintayksikölle lyhyen esittelyn yrityksestä, sen toiminnasta sekä tarjoamista ratkaisuistaan/palveluistaan julkisille tai yksityisille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoille. Tarjoajan tulee toimittaa esittelynsä kirjallisesti sähköpostilla, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint tms.) tai Adobe PDF -muotoisena KuntaPro Oy:n hankintayksikölle: tero.niemisto@kuntapro.fi Huom! Hankintayksiköllä on käytössä Microsoft Windows -käyttöliittymä, joten Apple Mac -käyttäjien laatimat PDF-tiedostot eivät välttämättä avaudu tai näy oikein Windowsilla avattuna. Tarjoajan tulee varmistaa itse esittelynsä dokumentaation oikeellisuus. Esityksien perusteella KuntaPro Oy:n hankintayksikkö mahdollisesti kutsuu tarjoajan tarkempaan tekniseen vuoropuheluun. Vuoropuhelu järjestetään Hämeenlinnassa eikä siitä makseta tarjoajille korvausta.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000
33100000
85323000
33195000
32441100
79711000
45312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kanta-Häme

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tietopyynnön kohteena ovat erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilö- ja hoitajakutsuratkaisut, mm. avoimeen ja tuettuun palveluasumiseen, sairaalan vuodeosastolle, terveydenhuollon eri osa-alueille, kuten esim. ensiapuun, poliklinikalle sekä laboratorioon. Hoitajakutsuratkaisujen lisäksi hankinnassa halutaan huomioida laitoshoidossa tai kodinomaisessa hoidossa olevan henkilön turvallisuus mm. poistumishälytyksillä ja mahdollisella GPS- tms. seurannalla. Hankintayksikkö toivoo tietopyynnöllä yhteydenottoja tarjoajilta, joilla on kyvykkyys toimittaa liikkuvalle hoito- ja hoivahenkilöstölle, vuodeosastoille sekä asiakas- ja potilaskäyttöön tarkoitettuja luotettavia henkilökutsuratkaisuja. Hoitajakutsuratkaisua voidaan laajentaa sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedonhallinnalla, jolloin ratkaisun/järjestelmän tulee välittää monipuolista tietoa keskitetysti (esim. potilaan, laboratorion, hoitajien, lääkehuollon, vartijoiden, lääkintä- ja potilasvalvontalaitteiden yms. välillä).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Lisätietoja tietopyyntöön liittyen antaa KuntaPro Oy:n hankintayksikkö. Yhteydenotot ainoastaan sähköpostitse: tero.niemisto@kuntapro.fi

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/10/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Tarjoajan tulee huomioida, että kirjallista materiaalia hankintayksikölle sähköpostilla lähettäessä viestin koko saa olla enintään 20 megatavua. Tarvittaessa tarjoaja voi lähettää materiaalin ja viestin useammassa osassa tai vaihtoehtoisesti toimittaa hankintayksikölle linkin, josta tarjoajan materiaalin voi ladata ilman erillistä tunnistautumista.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019