Diensten - 14276-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Verenigd Koninkrijk-Hamilton: Opslag- en magazijndiensten

2019/S 008-014276

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
South Lanarkshire Council
Council Headquarters, Almada Street
Hamilton
ML3 0AA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Joan Dimond
Telefoon: +44 698454147
E-mail: procurement_service@southlanarkshire.gov.uk
NUTS-code: UKM95

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.southlanarkshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00410

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SLC/PS/HTR/18/060 Provision of Framework for Contents Removals, Storage and Disposal

Referentienummer: SLC/PS/HTR/18/060
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Provision of framework for commercial and domestic premises contents removals, storage and disposal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 350 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Commercial Premises Contents Removals, Storage and Disposal

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Council requires to establish a Framework Agreement to provide furniture removal, storage and disposal for commercial buildings within the Council Estates portfolio.

As part of managing the Commercial Estate of the Council, there is a need for removal services for internal office moves and for new build and existing schools.

II.2.14)Nadere inlichtingen

To allow for maximum flexibility, it is proposed that a framework be offered to the market for 4 years with a possible 12 month extension.

The framework will be split into 2 lots.

Bidders are invited to bid for one or both lots as they see fit.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Domestic Premises Contents Removals, Storage and Disposal

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKM95
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In some circumstances the Council has a legal duty to provide services to remove and store furniture and personal belongings for clients. The nature of the work will vary depending on the nature of the request to remove and store items but will cover situations such as homelessness, decants for improvement works and other ad-hoc situations such as abandonments and other routine tenancy changes and/or management requirements.

The Council must comply with statutory requirements and timescales regarding the removal and storage of goods and the Contractor must be able to provide a service which can meet these timescales and provide secure, wind and watertight storage facilities within practical visiting distance to allow clients to access their property on request.

II.2.14)Nadere inlichtingen

To allow for maximum flexibility, it is proposed that a framework be offered to the market for 4 years with a possible 12 month extension.

The framework will be split into 2 lots.

Bidders are invited to bid for one or both lots as they see fit.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/02/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Public Contracts Scotland Web Site at https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=567891.

(SC Ref:567891)

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019