Diensten - 14295-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Portugal-Barreiro: Diensten voor medische beeldvorming

2019/S 008-014295

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E.
Avenida Movimento das Forças Armadas
Barreiro
2834-003
Portugal
E-mail: aprov@chbm.min-saude.pt
NUTS-code: PT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.chbm.min-saude.pt

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.vortalnext.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vortalnext.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Entidade pública empresarial
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornecimento de serviços de tratamentos conformacionais 3D e tratamentos por IMRT de radioterapia ao CHBM, E. P. E.

Referentienummer: 1900017/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85150000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1900017/2019 — Fornecimento de serviços de tratamentos conformacionais 3D e tratamentos por IMRT de radioterapia ao CHBM, E. P. E.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 307 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1 — Tratamentos conformacionais 3D ou tratamentos simples

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tratamentos conformcionais 3D ou tratamentos simples, numa quantidade estimada de 2 000 tratamentos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Modalidade do preço ou custo / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 109 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2 — Tratamentos complexos por IMRT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85150000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PT
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tratamentos complexos por IMRT, numa quantidade estimada de 1 980 tratamentos.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Modalidade do preço ou custo / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 198 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 11
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Não. Concurso público.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/02/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Portugees
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:15

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Centro Hospitalar Barreiro Montijo, E. P. E.
Avenida Movimento das Forças Armadas
Barreiro
2834-003
Portugal
E-mail: aprov@chbm.min-saude.pt
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019