Diensten - 14336-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 008-014336

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22
Bydgoszcz
85-862
Polen
Contactpersoon: Adam Pilecki
Telefoon: +48 525222058
E-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://pronatura.bydgoszcz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pronatura.bydgoszcz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: spółka prawa handlowego
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: gospodarka odpadami

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim

Referentienummer: MKUO ProNatura ZP/NO/4/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej w Regionie 4 Zachodnim, w zakresie i na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów zielonych w ramach instalacji zastępczej. Zamawiający prowadzi instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach, wskazaną jako RIPOK w regionie gospodarki odpadami- Regionie 4 Zachodnim zgodnie z Uchwałą Wykonawczą do WPGO - Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 - dalej Instalacja Zamawiającego. Do Instalacji Zamawiającego przyjmowane są m.in. odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu 4 Zachodniego. Zamówienie dotyczy przyjęcia do zagospodarowania odpadów o kodach 200201, 200302 odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości z terenu gmin Regionu 4 Zachodniego, które Zamawiający wskaże Wykonawcy w toku wykonywania zamówienia jako objęte współpracą, w tym- z terenu gminy Miasta Bydgoszcz, w przypadku wystąpienia awarii Instalacji Zamawiającego, z powodu awarii urządzenia wagowego w Instalacji Zamawiającego lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Zamawiającego. Zamówienie dotyczy w szczególności odpadów komunalnych odebranych od właścicieli wszystkich nieruchomości na podstawie przetargu na lata 2016-2019 ogłoszonego przez gminę Miasto Bydgoszcz, zagospodarowanie których w Instalacji Zamawiającego objęte jest odrębną umową.

Orientacyjna roczna ilość odpadów, przekazanych Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia wynosić będzie ok. 12 tys. Mg.

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena (C) / Weging: 90
Kostencriterium - Naam: Odległość od ZGO (O) / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

a) Wykonawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać się posiadaniem decyzji na prowadzenie instalacji, zgodnie z Uchwałą NR XXXII/546/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.5.2017 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028”. lub aktu prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni lub zastąpi, znajdującej się na terenie Regionu 4 określonego tą uchwałą lub regionu, w którym znajdować się będzie instalacja Zamawiającego, określonego aktem prawa miejscowego, który w/w uchwałę zmieni lub zastąpi, oraz przewidzianą do zastępczej obsługi regionu w przypadku, gdy znajdująca się w nim instalacja regionalna uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Ponadto, Instalacja musi posiadać pozwolenie na przetwarzanie odpadów zielonych w procesie odzysku R3. Nominalna zdolność przerobowa Instalacji na poziomie minimum 15 000 Mg/rok

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 PLN

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić trwałość ubezpieczenia przez cały okres związania umową.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy:

Wykonawca wykaże się wykonaniem usług zagospodarowania (przerobu) odpadów zielonych minimum 9 000 Mg (łącznie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:15
Plaats:

Siedziba Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.2.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy ul. E. Petersona 22.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

I kwartał 2020 r.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019