Diensten - 14366-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Bilbao: Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek

2019/S 008-014366

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ETS — Euskal Trenbide Sarea
S0100001G
C/ San Vicente, 8, planta 14, edificio Albia, 480001
Bilbao
48001
Spanje
Contactpersoon: Matxalen Elordi
Telefoon: +34 946572600
E-mail: ets@ets-rfv.eus
Fax: +34 946572601
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/es/

Adres van het kopersprofiel: http://www.contratacion.euskadi.eus/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.contratacion.euskadi.eus/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Entre público de derecho privado
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Gestor de infraestructura ferroviaria

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio para la redacción de informes periciales y contrapericiales en relación con las reclamaciones presentadas por las empresas adjudicatarias de obras

Referentienummer: P20018407
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71311230
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio para la redacción de informes periciales y contrapericiales en relación con las reclamaciones presentadas por las empresas adjudicatarias de obras.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 901 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
NUTS-code: ES21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obras de plataforma de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco, tramo Bergara-Lezo, asociadas al Convenio entre Administraciones de fecha 24.4.2006 y posterior modificación.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71311230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Obras ferroviarias o tranviarias de red propia, u otras obras encomendadas al Ente.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Oficinas centrales de ETS.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Vitoria-Gasteiz
Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Contacto Técnico
C/ San Vicente, 8, planta 14, edificio Albia, 480001
Bilbao
48001
Spanje
Telefoon: +34 34946572600
E-mail: kontratazioa@ets-rfv.eus
Fax: +34 34946572601

Internetadres: http://www.ets-rfv.euskadi.net/v86-ets/es/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019