Diensten - 14370-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Perugia: Diensten voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten voor handel en industrie

2019/S 008-014370

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Umbria Digitale S.c. a r.l.
AUSA 0000213132
Via G. B. Pontani 39
Perugia
06128
Italië
Contactpersoon: Umbria Digitale S.c. a r.l.
Telefoon: +39 0755927290
E-mail: maria.presenza@umbriadigitale.it
NUTS-code: ITI2

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.umbriadigitale.it/

Adres van het kopersprofiel: http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.umbriadigitale.it/procedure-aperte
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Società pubblica inhouse della Regione Umbria
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: ICT, TLC

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali per una durata presunta di 36 mesi.

Referentienummer: CIG 7747231145
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79623000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali per una durata presunta di 36 mesi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 517 781.90 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI2
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo relativo a diverse figure professionali per una durata presunta di 36 mesi.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Offerta tecnica / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 517 781.90 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1) eventuale proroga tecnica di 6 mesi;

2) eventuale aumento di fabbisogno fino al 20 % dell'importo contrattuale.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (servizi di collocamento e reperimento di personale) — vedi Disciplinare di gara;

2) iscrizione in corso di validità all’albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. — vedi Disciplinare di gara.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Vedi documenti di gara.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

La data sopra riportata potrà essere modificata con comunicazione pubblicata sul profilo del committente.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

CIG: 7747231145.

I documenti di gara sono costituiti da:

1) bando;

2) Disciplinare e relativi allegati.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale amministrativo regionale Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019