Diensten - 14401-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Großschweidnitz: Beveiligingsdiensten

2019/S 008-014401

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz
Dr.-Max-Krell-Park 41
Großschweidnitz
02708
Duitsland
Telefoon: +49 35854532233
E-mail: Einkauf@skhgr.sms.sachsen.de
Fax: +49 358545372380
NUTS-code: DED2D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de/startseite/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz
Dr.-Max-Krell-Park 41
Großschweidnitz
02708
Duitsland
Telefoon: +49 35854532233
E-mail: Einkauf@skhgr.sms.sachsen.de
Fax: +49 358545372380
NUTS-code: DED2D

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de/startseite/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://evergabe.sachsen.de/WorkServer/StartServlet
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wachdienst

Referentienummer: V 165-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wachdienst

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 385 440.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED2D
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz Maßregelvollzug – Wachdienst

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/05/2019
Einde: 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/04/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/02/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341977-3800
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341977-1049

Internetadres: http://www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de/startseite/index.asp?ID=4421&art_param=363

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Sächsisches Krankenhaus Großschweidnitz
Braustraße 2
Leipzig
04107
Duitsland
Telefoon: +49 341977-3800
E-mail: vergabekammer@lds.sachsen.de
Fax: +49 341977-1049

Internetadres: http://www.skh-grossschweidnitz.sachsen.de/startseite/index.asp?ID=4421&art_param=363

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019