Diensten - 14434-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bagnols-sur-Cèze: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 008-014434

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Bagnols-sur-Cèze
BP 45160
Bagnols-sur-Cèze Cedex
30205
Frankrijk
E-mail: c.caruso@bagnolssurceze.fr
NUTS-code: FRJ12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bagnolssurceze.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Service commande publique
BP 45160
Bagnols-sur-Cèze Cedex
30205
Frankrijk
Telefoon: +33 466505087
E-mail: c.caruso@bagnolssurceze.fr
NUTS-code: FRJ12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bagnolssurceze.fr

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramassage et évacuation des encombrants ménagers sur la commune de Bagnols-sur-Cèze

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramassage et évacuation des encombrants ménagers sur la commune de Bagnols-sur-Cèze.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRJ12
Voornaamste plaats van uitvoering:

30200 Bagnols-sur-Cèze.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service de ramassage et d'évacuation des encombrants ménagers déposés sur la voie publique ou privée sur l'ensemble du territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze ainsi que les encombrants liés aux RDV pris auprès de la commune. Le titulaire assurera le ramassage et le nettoyage des zones impactées et le transport des encombrants vers les déchetteries de l'agglomération du Gard Rhodanien. La collectivité transmettra, via le téléphone ou un mail, les RDV pris par des particuliers ainsi que tout signalement d'encombrants sur le territoire. Ce dernier se fera 1 fois maximum tous les jours ouvrables. Le titulaire devra posséder les agréments ramassage et transport nécessaires au présent marché.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— lettre de candidature (DC1)et déclaration du candidat (DC2),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur de n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015,

— déclaration sur l'honneur d'être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 10:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur le site marches.securises.fr à l'adresse suivante: https://www.marches-securises.fr Renseignements techniques: Florent Mille — services environnement et cadre de vie, Tél.: +33 466396122/courriel: f.mille@bagnolssurceze.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes Cedex 09
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères, CS 88010
Nîmes Cedex 09
30941
Frankrijk
Telefoon: +33 466273700
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Fax: +33 466362786

Internetadres: http://nimes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019