Diensten - 14455-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Beaune-la-Rolande: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2019/S 008-014455

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais
3 bis rue des Déportés
Beaune-la-Rolande
45340
Frankrijk
Telefoon: +33 238339268
E-mail: secretariat.st@pithiveraisgatinais.fr
NUTS-code: FRB06

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pithiveraisgatinais.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=126&orgAcronyme=s3d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://webmarche.solaere.recia.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=126&orgAcronyme=s3d
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation d'une mission de suivi animation d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais

Referentienummer: 2019_01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Réalisation d'une mission de suivi animation d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71356300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRB06
Voornaamste plaats van uitvoering:

45

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Réalisation d'une mission de suivi animation d'une Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) sur la Communauté de communes du Pithiverais Gâtinais

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2019
Plaatselijke tijd: 18:30
Plaats:

Communuaté de communes Pithiverais Gatinais

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Prorogée 2 fois une année.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Tribunal administratif d'Orléans.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans
45057
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Internetadres: http://orleans.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019