Diensten - 14580-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Beheer van afvalstortplaats

2019/S 008-014580

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
510734049
ul. Lubelska 53
Olsztyn
10-410
Polen
Contactpersoon: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Telefoon: +48 895552010
E-mail: b.baginska@zgok.olsztyn.pl
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zgok.olsztyn.pl

Adres van het kopersprofiel: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=183366

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych o...

Referentienummer: ZGOK/PN/55/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie na terenie Gminy Olsztyn Stacji Przeładunkowej (dalej również: SP) dla odpadów ulegających biodegradacji kuchennych o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01 poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. Stacja Przeładunkowa, o której mowa w ust. 1. będzie świadczyła usługę przyjmowania odpadów pochodzących z Gminy Olsztyn i innych gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie na terenie Gminy Olsztyn Stacji Przeładunkowej (dalej również: SP) dla odpadów ulegających biodegradacji kuchennych o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01 poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie w sposób zapewniający przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów.

2. Stacja Przeładunkowa, o której mowa w ust. 1. będzie świadczyła usługę przyjmowania odpadów pochodzących z Gminy Olsztyn i innych gmin województwa warmińsko-mazurskiego.

3. Odpady ulegające biodegradacji (20 02 01) – to odpady zielone pochodzące z gospodarstw domowych oraz osiedli mieszkaniowych zbierane przez mieszkańców lub służby porządkowe luzem lub w workach które będą ulegały oksybiodegradacji

4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08) to odpady kuchenne pokonsumpcyjne – z wyjątkiem kości, mięsa i innych resztek zwierzęcych – pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane przez mieszkańców luzem lub w workach, które będą ulegały oksybiodegradacji.

5. Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01, przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilości wskazane w ust. 6.

6. Ilość odpadów kuchennych o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01 przeznaczonych do zagospodarowania w ramach zamówienia podstawowego wynosi: Odpady zielone (20 02 01) – 5 000,00 Mg i Odpady kuchenne (20 01 08) – 500,00 Mg, oraz w ramach prawa opcji: Odpady zielone (20 02 01) – 2.500,00 Mg i Odpady kuchenne (20 01 08) – 400,00 Mg.

7. Z uwagi na okoliczność, że Zamawiający nie ma wpływu na ilości odpadów kierowanych do jego instalacji oraz ich jakość, nie są one gwarantowane przez Zamawiającego.

8. Odpady odebrane od Zamawiającego zostaną przekazane do podmiotu posiadającego decyzję określoną w art. 27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach wskazanego przez Wykonawcę w ofercie.

9. Ze względu na przedmiot, zamówienie musi być realizowane, w szczególności zgodnie z nw. przepisami: 9.1. Ustawa z dnia 27.4.2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.);

9.2. ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 21);

9.3. ustawa z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1289);

9.4. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022.

10. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby następujące prace związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. dotyczące przyjmowania i zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji kuchennych o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01 były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy – zgodnie z art. 22 § 1* ww. ustawy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917), tj. wszystkie prace pracowników fizycznych i biurowych, operatorów sprzętu, kierowców i wagowych.

11. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego pracownika.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena jednostek transportowych w oparciu o spełnienie normy EURO 6 dla emisji spalin / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający, w ramach niniejszego zamówienia, dopuszcza skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w całości lub części, jednorazowo bądź w kilku częściach. Przewiduje się opcję dotyczącą zwiększenia ilości odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz zielonych o kodzie 20 02 01, przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania dodatkowo o ilości: Odpady zielone (20 02 01) – 2.500,00 Mg i Odpady kuchenne (20 01 08) – 400,00 Mg.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-462463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych o...

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

W ww. postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o., adres: Lubelska 43D, 10-410 Olsztyn z ceną 4 374 000,00 PLN brutto. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 1 971 000,00 PLN brutto. Zatem cena jedynej złożona w postępowaniu oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.W przypadku wniesienia odwołania dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,zwanych dalej „orzeczeniem”. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu i jest udostępniana Specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, przez uczestnika,który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego w odpowiedzi na wniesione odwołanie.Szczegółowo środki ochrony prawnej umówiono w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019