Diensten - 14606-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Wroclaw: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 008-014606

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zarząd Zasobu Komunalnego Jednostka Budżetowa Gminy Wrocław
ul. św. Elżbiety 3
Wrocław
50-111
Polen
Contactpersoon: Katarzyna Morawiec
Telefoon: +48 3328118
E-mail: zp@zzk.wroc.pl
Fax: +48 3328123
NUTS-code: PL514

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.zzk.wroc.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.zzk.wroc.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Referentienummer: ZZK - WP/3400/139/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach A, B, F, G, Ł, R w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 628 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232460
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach A, B w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr I – rejon A, B - w przedmiotowych rejonach znajduje się:

— 132 budynki stanowiące własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 861 lokali mieszkalnych i 277 lokali użytkowych,

— 2 048 lokali mieszkalnych i 343 lokali użytkowych, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 517 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 131 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 13 500,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 448 200 PLN.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 17 000 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232460
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach F, G w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr II – rejon F, G - w przedmiotowych rejonach znajduje się:

— 94 budynki stanowiące własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 800 lokali mieszkalnych i 82 lokale użytkowe,

— 3 180 lokali mieszkalnych i 82 lokale użytkowe, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 415 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 250 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 6 650,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 234 360 PLN.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.3.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232460
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach Ł w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr III – rejon Ł - w przedmiotowym rejonie znajduje się:

— 91 budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 1 083 lokali mieszkalnych i 80 lokali użytkowych,

— 1 364 lokali mieszkalnych i 57 lokali użytkowych, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 192 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 201 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 4 400,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 160 920 PLN.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45232460
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL514
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław w rejonach R w nieruchomościach powierzonych w zarząd Zamawiającemu. Zadanie nr IV – rejon R - w przedmiotowym rejonie znajduje się:

— 376 budynków stanowiących własność Gminy Wrocław, a w nich łącznie 2 078 lokali mieszkalnych i 141 lokali użytkowych,

— 889 lokali mieszkalnych i 22 lokale użytkowe, które stanowią własność Gminy Wrocław a znajdują się w 236 budynkach będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych,

— 125 garaży stanowiących własność Gminy Wrocław.

Szacunkowa, podana w celu obliczenia ceny oferty:

— ilość roboczogodzin związanych z konserwacją/awariami wynosi – 14 700,

— wartość brutto materiałów, którą należy przyjąć do celów obliczenia wartości oferty brutto – 475 200 PLN.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż od dnia 1.2.2019 r., z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem 24 miesięcy w razie zrealizowania przedmiotu umowy za wynagrodzeniem stanowiącym wartość oferty Wykonawcy. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 196-443342
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Sanitarnej, CO i Gazowej Robert Jasiński
Leśna 1A, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 825 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 015 070.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Rejon A

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Jasiński
ul. Leśna 1B, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 419 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 513 596.16 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2
Dąbrowa Górnicza
41-300
Polen
NUTS-code: PL22
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 340 545.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Usługi konserwacji i usuwania awarii w zakresie robót sanitarnych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Ogólnobudowlany Instalacji Sanitarnej, CO i Gazowej Robert Jasiński
Leśna 1A, Czeszów
Zawonia
55-106
Polen
NUTS-code: PL518
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 901 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 092 458.88 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Sposób przygotowania oferty został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
UZP
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
KIO
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019