Diensten - 14626-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Duitsland-Strasburg: Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten

2019/S 008-014626

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zweckverband für Wasserver- und Abwasserentsorgung
Wismarer Weg 7
Strasburg
17335
Duitsland
Contactpersoon: Strasburg
E-mail: bs.strasburg@gku-mbh.de
NUTS-code: DE80N

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zvb-strasburg.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Abfuhr von Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und Verbandsanlagen 2019-2023

Referentienummer: 18Wk-255
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90460000 - KA05
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entleeren dezentraler Anlagen und Transport zu den Kläranlagen Strasburg und Woldegk

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 145 272.65 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513700 - KA05
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80N
Voornaamste plaats van uitvoering:

17335 Strasburg

Auf dem gesamten Gebiet des Zweckverbandes

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Abfuhr von Fäkalschlämmen aus Kleinkläranlagen (2 288 m3/a), Inhalten abflussloser Gruben (12 385 m3/a) und Verbandsanlagen (6 000 m3/a) des Zweckverbandes für Wasserver- und Abwasserentsorgung Strasburg und Anschließender Transport zu den Kläranlagen Strasburg und Woldegk für den Zeitraum 2019 bis 2023

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Preis / Weging: 100 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Als Alternative zu Position 1.4 im Leistungsverzeichnis kann die Verwendung kleiner Fahrzeuge angeboten werden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Das Auftragsvolumen hat einen wesentlichen Einfluss auf die Haushaltsplanung und Entgeltkalkulation des Zweckverbandes für das nächste Jahr.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 135-308432
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Abfuhr von Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben und Verbandsanlagen 2019-2023

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Remondis Seenplatte Logistik GmbH
Neustrelitz
17235
Duitsland
NUTS-code: DE80J
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 145 272.65 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern
Alexandrinenstraße 1, Arsenal am Pfaffenteich
Schwerin
19055
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019