Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 146272-2020

26/03/2020    S61

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

2020/S 061-146272

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 057-136321)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Eric Sempels - programmamanagement basisbereikbaarheid
E-mail: eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaanderen.be/organisaties/beleid
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370180

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mededingingsprocedure met onderhandeling selectieleidraad voor het inrichten en uitbaten van de in het decreet basisbereikbaarheid kaderende mobiliteitscentrale

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02363 - AB/2019/05-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 057-136321

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

'20200316_Selectieleidraad.pdf' bijgevoegd als begeleidend document.