Diensten - 14650-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Bath: Houtafval

2019/S 008-014650

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bath and North East Somerset Council
Guildhall, High Street
Bath
BA1 5AW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Ms Lisa Gore
Telefoon: +44 1225394280
E-mail: lisa_gore@bathnes.gov.uk
NUTS-code: UKK12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bathnes.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.bathnes.gov.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Recycling of Wood Waste

Referentienummer: DN219304
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03416000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The Council has a statutory duty to collect and arrange for the receipt and disposal of household waste and other waste arising within Bath and North East Somerset. This includes Wood Waste taken to its Recycling Centres and transfer stations. The Council has awarded through competitive OJEU tender, a contract for the recycling of wood waste collected at its 3 Recycling Centres and one Transfer Station.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 220 500.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90514000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Council has a statutory duty to collect and arrange for the receipt and disposal of household waste and other waste arising within Bath and North East Somerset. This includes Wood Waste taken to its Recycling Centres and transfer stations. The Council has awarded through competitive OJEU tender, a Contract for the recycling of wood waste collected at its 3 Recycling Centres and one transfer station.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 028-049759
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/05/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
South West Wood Products
Glastonbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 220 500.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bath and North East Somerset Council
Bath
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bath and North East Somerset Council
Bath
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In accordance with Regulation 32 (information about contract award procedures and the application of a standstill period prior to contract award), and Regulation 47 (Enforcement of Obligations) of the Procurement Contract Regulations (as amended from time to time).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Bath and North East Somerset Council
Bath
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019