Diensten - 14663-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Koszalin: Straatreinigings- en veegdiensten

2019/S 008-014663

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Województwo Zachodniopomorskie w imieniu którego postępowanie prowadzi Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin
75-122
Polen
Telefoon: +48 943427831
E-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Fax: +48 943424328
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zzdw.koszalin.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zarzadzanie drogami wojewódzkimi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sprzątanie ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie

Referentienummer: ZZDW.6/391/123/8-3/7/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania ulic w miastach w ciągach dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZZDW w Koszalinie na terenie działania RDW w Stargardzie z podz. na 9 zadań:

Zadanie nr 1 – Nowogard

Zadanie nr 2 – Maszewo

Zadanie nr 3 – Stargard

Zadanie nr 4 – Węgorzyno

Zadanie nr 5 – Ińsko

Zadanie nr 6 – Stepnica

Zadanie nr 7 – Dobra

Zadanie nr 8 – Chociwel

Zadanie nr 9 – Obwodnica Goleniowa

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 907 616.40 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nowogard

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
77312000
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Nowogard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczanie z zanieczyszczeń nawierzchni chodników i trawników

Oczyszczanie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Pielęgnacja krzewów ozdobnych na rondzie ul. Poniatowskiego i Boh. Warszawy

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maszewo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77211500
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m.Maszewo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie nawierzchni jezdni na całej szerokości z liści kasztanowca

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Utrzymanie zieleni na wyspie

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stargard

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
77312000
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stargard

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Czyszczenie krawężników, chodników i zatok autobusowych z traw i chwastów

Oczyszczenie z zanieczyszczeń pozostałej powierzchni pasa drogowego - tereny zielone

Opróżnianie koszy na śmieci

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Węgorzyno

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77211500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Węgorzyno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Pielęgnacja drzew

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1) Zakres usług ustala się w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, liczone wg cen jednostkowych zawartych w Formularzu Cenowym złożonym wraz z ofertą.

2) warunki, na jakich zostaną one udzielone: wykonanie usług w trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, polegających na powtórzeniu usług podobnych/zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

3) Wynagrodzenie zostanie ustalone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących faktyczne czynności w zakresie oczyszczania z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdni, pielęgnacji drzew, mechanicznego koszenia terenów zielonych, zimowego utrzymania chodników.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ińsko

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Ińsko

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie kratek ściekowych

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stepnica

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Stepnica

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Oczyszczenie krawężników, chodników z traw i chwastów

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobra

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Dobra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chociwel

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Drogi wojewódzkie na terenie m. Chociwel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic - jezdnie

Mechaniczne koszenie terenów zielonych

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Obwodnica Goleniowa

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90610000
77314100
90620000
90630000
77312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obwodnica Goleniowa - jezdnie od skrzyżowania z drogą nr 6 do ronda w m. Żółwia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zadanie obejmuje:

Oczyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni bitumicznych ulic – jezdnie

Oczyszczenie z zanieczyszczeń rowów odwadniających oraz przepustów z traw i chwastów

Oczyszczanie z zalegających śmieci pasa drogowego

Oczyszczanie z traw i chwastów elementów wykonanych z kostki kamiennej przy rondach

Mechaniczne koszenie terenów zielonych (ronda)

Zimowe utrzymanie chodników

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie sprzątania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Dyspozycyjność w zakresie zimowego utrzymania / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja zamówienia / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 158-362486
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Nowogard

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dawid Karpiel
ul. Leśna 7
Przybiernów
72-110
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 363 600.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 460.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Maszewo

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Stargard

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WIR-MAR Mariola Suchańska
ul. Dębogórska 34-36
Szczecin
71-717
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 349 866.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 400.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Węgorzyno

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Ińsko

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych Bogdan Sałdak
ul. Bohaterów Warszawy 22
Ińsko
73-140
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 206 730.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 456.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Stepnica

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gmina Stepnica
ul. T. Kościuszki 4
Stepnica
72-112
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 138 096.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Dobra

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 23
Dobra
72-210
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 700.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 172 200.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Chociwel

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Obwodnica Goleniowa

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DOMEL Władysław Błażewicz
ul. Świerkowa 3
Nowogard
72-200
Polen
NUTS-code: PL42
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 765.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 43 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadanie nr 4 - Węgorzyno unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy Pzp - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. W przedmiotowym postępowaniu cena oferty najkorzystniejszej znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40 635,00 PLN brutto. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zatem zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (dział VI ustawy).

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4) i 5) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

8) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

9) Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019