Diensten - 14673-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Kostinbrod: Openbaarvervoersdiensten

2019/S 008-014673

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Obshtinna Kostinbrod
000776363
ul. Ohrid No. 1
Kostinbrod
2230
Bulgarije
Contactpersoon: Snezha Trendafilova — direktor na direktsiya „Obshtestveni porachki i operativni programi i proekti“ i glaven yuriskonsult
Telefoon: +359 72168712
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
Fax: +359 72168777
NUTS-code: BG412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kostinbrod.bg

Adres van het kopersprofiel: http://kostinbrod.bg/archives/18465

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Referentienummer: ОП-2018-5
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания, приложени в техническите спецификации и представляващи неразделна част от документацията. Възлаганият обществен превоз се осъществява по транспортни схеми, утвърдени със Заповед № РД-08-18/19.1.2017 г. на министъра на транспорта и с решение № 738/31.5.2018 г. на Общински съвет — гр. Костинброд, и са обособени в 2 дейности:

— дейност 1 „Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, общо 52 маршрутни разписания“,

— дейност 2 „Обществен превоз по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо 26 броя маршрутни разписания“.

Услугите следва да се извършват в съответствие с действащото законодателство, уреждащо превоза на пътници по утвърдени маршрутни схеми.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 200 893.76 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Посочените в техническата спецификация населени места и маршрути в община Костинброд и Столична община

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания от техническите спецификации, обособени в:

1. Дейност 1: по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема, общо 52 маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии:

1) София—Петърч, по 19 бр.;

2) София—Царичина по 5 бр.;

3) София—Градец по 2 бр.;

4) София—Драговищица, по 20 бр.;

5) София—мина „Чибаовци” по 6 бр.

2. Дейност 2: по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, общо 26 маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии:

1) Опицвет—Петърч, изпълняват се целогодишно в делнични дни, общо 15 бр.;

2) Опицвет—Петърч, изпълняват се целогодишно в празнични и почивни дни (10 празнични и 105 почивни дни), общо 11 бр.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Качество (ЕКС) (с подпоказатели „Екологичност“, „Комфорт“, „Социалност“) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Екологичност“ — Е (в точки за осреднен показател по скала за екологични категории на оферирани автобуси) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Опит“ — О (в точки по скала в методиката) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Възраст на автобусите“ — В (в точки по скала в методиката за сумарен показател) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Комфорт“ — К (допълнителни услуги и оборудване, в точки по скала в методиката за осреднен сумарен показател) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Социални облекчения“ — СО (в точки по скала в методиката) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Интеграция на хора с увреждания“ — ИХУ (в точки по скала в методиката) / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Подпоказател „Оборудване за превоз на трудноподвижни лица“ — ТПЛ (в точки по скала в методиката) / Weging: 4
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Срещу изключителното право да извършва обществената услуга за пътнически превоз изпълнение има право да получава компенсации за извършване на безплатни и по намалени цени пътувания на определени категории пътници по реда на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 188-424951
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 200 от 31.12.2018 г.
Benaming:

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, квота община Костинброд, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Автобусни превози — Костинброд ООД
122069288
ул. Обединена № 1А
Костинброд
2230
Bulgarije
Telefoon: +359 896703833
E-mail: kostinbrodbus@abv.bg
Fax: +359 896703833
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 893.76 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 893.76 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Финансирането се извършва от приходи на изпълнителя от продажба на билети и карти, от бюджета на възложителя — със средства от държавния бюджет чрез компенсации за извършени безплатни и по намалени цени пътувания за определени категории пътници, по реда на Наредба на предоставяне средства за компенсиране на намалени приходи от прилагане на цени за обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии и със средства от общински бюджет с решение на общински съвет като помощи за пътувания на определени категории пътници. Информация и документи се публикуват в профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/18465

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

В 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие, съгласно чл. 197, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Дирекция „Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при общинска администрация“ — община Костинброд
ул. Охрид № 1
Костинброд
2230
Bulgarije
Telefoon: +359 72168712
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
Fax: +359 72168777

Internetadres: http://kostinbrod.bg/archives/18465

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019