Služby - 146734-2016

28/04/2016    S83    - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 

Slovensko-Nitra: Architektonické a súvisiace služby

2016/S 083-146734

Oznámenie o súťaži návrhov

Legal Basis:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Mesto Nitra
00308307
Štefánikova trieda 60
Nitra
950 06
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Kubička
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK023

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.nitra.sk//

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava
821 08
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Kubička
Telefón: +421 220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
VO SK, a.s.
Záhradnícka 151
Bratislava
821 08
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Kubička
Telefón: +421 2220902554
E-mail: obstaravanie@vosk.sk
Kód NUTS: SK010

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.nitra.sk/

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4401

I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím.

Referenčné číslo: 2016/NR/28
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71220000
II.2.4)Opis obstarávania:

Zámerom a účelom súťaže návrhov je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v súťažných podmienkach. Ide o architektonicko-výtvarné riešenie, ktoré vyplynulo zo stanovenia nasledujúcich základných požiadaviek na riešenie zadania:

— dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť v meste Nitra,

— dobudovanie areálu letného kúpaliska Sihoť v meste Nitra, ktoré umožní jeho celoročné využitie.

Umiestnenie súčasného areálu: parcely č. 147/1, 147/18, 150, 152/4, 151/5 katastrálne územie Nitra, Mesto Nitra.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu: Architekt – podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1. Kontext umiestnenia stavieb do širších vzťahov. Max. 40 bodov.

2. Architektonické riešenie (zahŕňa v sebe aj funkčné a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovateľnosť návrhu). Max. 60 bodov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 13/07/2016
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština, Angličtina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. Miesto: 6 000 EUR.

2. Miesto: 3 000 EUR.

3. Miesto: 2 000 EUR.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Adam Gebrian
JUDr. Igor Kršiak
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Eva Ligačová
Ing. arch. Štefan Polakovič, predseda poroty

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

1. Predpokladaná hodnota zákazky je od 234 170,1 EUR bez DPH do 272 477,24 EUR bez DPH.

2. Súťažné podmienky je možné získať na webovej adrese súťaže návrhov http://www.sutaznitra.sk/ a v profile verejného obstarávateľa vyhlasovateľa na elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie. Súťažné podmienky sú voľne dostupné na stiahnutie podľa predchádzajúcej vety. Vyhlasovateľ záujemcom odporúča, aby zaregistrovali svoju emailovú adresu na webovej adrese súťaže návrhov http://www.sutaznitra.sk/ a v prípade akýchkoľvek ďalších informácií, dostanú o nich emailovú notifikáciu.

3. Vzhľadom na obmedzenú funkčnosť vestníka ÚVO, verejný obstarávateľ – vyhlasovateľ – nemôže zverejniť v tomto oznámení všetky doplňujúce informácie, preto odkazuje na súťažné podmienky s prílohami, ku ktorým poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako je uvedené v predchádzajúcom bode.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.Box 58
Bratislava 24
820 04
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
25/04/2016