Diensten - 14678-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Informatiesystemen

2019/S 008-014678

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Državna geodetska uprava
84891127540
Gruška 20
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Ana Cigula
Telefoon: +385 16165432
E-mail: ana.cigula@dgu.hr
Fax: +385 16165484
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dgu.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Geodetski i katastarski poslovi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluga razvoja aplikativnog rješenja i implementacije informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) i jedinstvene informacijske točke (JIT)

Referentienummer: 16/18 Ev-V
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48810000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke (JIT) i vođenje katastra infrastrukture (HR-KI). Uspostava informacijskog sustava jedinstvene informacijske točke zahtjeva osnivanje i vođenje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi – katastar infrastrukture – na državnoj razini koji će u elektroničkom obliku sadržavati podatke o infrastrukturi koje posjeduju vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture te katastri infrastrukture osnovani na razini jedinica lokalne samouprave.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 8 820 020.00 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48810000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kod naručitelja i kod ponuditelja.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke (JIT) i vođenje katastra infrastrukture (HR-KI). Uspostava informacijskog sustava jedinstvene informacijske točke zahtjeva osnivanje i vođenje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi – katastar infrastrukture – na državnoj razini koji će u elektroničkom obliku sadržavati podatke o infrastrukturi koje posjeduju vlasnici, odnosno upravitelji infrastrukture te katastri infrastrukture osnovani na razini jedinica lokalne samouprave.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvaliteta ponude - opis prijedloga rješenja i terminski plan / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvaliteta stručnjaka - Prethodno relevantno iskustvo stručnjaka / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 20 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Uspostava informacijskog sustava u funkciji jedinstvene informacijske točke i katastra infrastrukture. K.K.02.2.1.01.0003.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet nabave nije podijeljen na grupe sukladno točki 2.1. DON-a.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 115-261687
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Usluga razvoja aplikativnog rješenja i implementacije informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) i jedinstvene informacijske točke (JIT)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Igea d.o.o.
05954000808
Frana Supila 7/B
Varaždin
42000
Kroatië
Telefoon: +385 42556700
E-mail: igea@igea.hr
Fax: +385 42556701
NUTS-code: HR044
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ericsson Nikola Tesla d.d.
84214771175
Krapinska 45
Zagreb
10002
Kroatië
Telefoon: +385 13653338
E-mail: vedran.majstorovic@ericsson.com
Fax: +385 13653009
NUTS-code: HR041
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 120 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 820 020.00 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Kroatië
Telefoon: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019