Diensten - 14679-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Raphaël: Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties

2019/S 008-014679

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Commune de Saint-Raphaël
21830118200018
place Sadi Carnot
Saint-Raphaël
83700
Frankrijk
Telefoon: +33 494197145
E-mail: marchespublics@ville-saintraphael.fr
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-saintraphael.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.ville-saintraphael.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitation des installations thermiques

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50721000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les conditions de visites sont les suivantes: les visites sur site sont fixées les: 23.10.2018 et 29.10.2018. Voir modalités au règlement de consultation.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 304 580.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des installations thermiques hors stade nautique

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50721000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations P2 et P3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Taux horaire P3 / Weging: 5.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Exploitation des installations thermiques du stade nautique

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50721000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations P2 et P3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Taux horaire P3 / Weging: 5.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50.0
Prijs - Weging: 45.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454735
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Exploitation des installations thermiques hors stade nautique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SAS CMT
15 D ZAC de la Billonne
Les Pennes-Mirabeau
13170
Frankrijk
NUTS-code: FRL04
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 018.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Exploitation des installations thermiques du stade nautique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dalkia SA
11/13 rue des Grenouillères, technopole Nice Méridia, immeuble Space B
Nice
06200
Frankrijk
NUTS-code: FRL03
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 133 898.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Valeur totale du marché (hors TVA) sur 5 ans.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
Toulon
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Toulon
5 rue Racine
Toulon
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.toulon.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019