Služby - 146823-2022

21/03/2022    S56

Slovensko-Bratislava: Výsadba stromov

2022/S 056-146823

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 17330190
Poštová adresa: Šafárikovo námestie 3
Mesto/obec: Bratislava - Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81102
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Jana Varečková Čániová
E-mail: vo@marianum.sk
Telefón: +421 948277319
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://marianum.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/437721
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18846/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Výsadba drevín

Referenčné číslo: MAR 4/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
77211600 Výsadba stromov
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) Výsadba drevín pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.

Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa výsadby drevín bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky.

Vo všeobecnosti ide o: dodanie a výsadbu drevín v zmysle objednávky.

Plnenie zahŕňa poskytnutie všetkých požadovaných služieb a dodanie požadovaných materiálov a iné súvisiace náklady : príprava stanovišťa, zabratie verejného priestranstva vytýčenie sietí v priestore určenom na výsadbu, odstránenie vozidiel, projekt, schválenie a realizáciu dopravného značenia, uzavretie ulíc alebo ich častí, komunikáciu s obyvateľmi, návod na údržbu a výmenu uhynutých drevín po dobu 3 rokov od výsadby.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Legislatívne, právne a technické normy dodržiavané pri realizácii výsadby:

Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.

STN 83 7018 Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu

STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7016 Rastlina a ich výsadba

STN 83 7015 Práca s pôdou

STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Miesto: na jednotlivých objektoch v správe verejného obstarávateľa, ako aj územia v zmysle právoplatných rozhodnutí miestnych úradov príslušných mestských častí Bratislava vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch v správe verejného obstarávateľa.

Typ zmluvného vzťahu: objednávka s VOP

Doba zriadenia DNS: na 48 mesiacov

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77300000 Záhradnícke služby
77315000 Výsadba
77310000 Výsadba a údržba zelených plôch
77211500 Údržba stromov
03451300 Kríky/kry/trsy
03452000 Stromy
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Na jednotlivých objektoch v správe verejného obstarávateľa v rámci Bratislavy

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (DNS) Výsadba drevín pre zabezpečenie realizácie zákaziek pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi.

Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa výsadby drevín bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max. 4 roky (48 mesiacov). Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky.

Vo všeobecnosti ide o: dodanie a výsadbu drevín v zmysle objednávky.

Plnenie zahŕňa poskytnutie všetkých požadovaných služieb a dodanie požadovaných materiálov a iné súvisiace náklady : príprava stanovišťa, zabratie verejného priestranstva vytýčenie sietí v priestore určenom na výsadbu, odstránenie vozidiel, projekt, schválenie a realizáciu dopravného značenia, uzavretie ulíc alebo ich častí, komunikáciu s obyvateľmi, návod na údržbu a výmenu uhynutých drevín po dobu 3 rokov od výsadby.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia jednotlivých zložiek predmetu obstarávania, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Legislatívne, právne a technické normy dodržiavané pri realizácii výsadby:

Zákon č. 543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, v súlade s vyhláškou 170/2021, ktorou sa zákon vykonáva

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 17/2012 z 13. decembra 2012 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07.septembra 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

STN 83 7019 Rozvojová a udržiavacia starostlivosť o vegetačné plochy.

STN 83 7018 Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu

STN 83 7017 Trávniky a ich zakladanie

STN 83 7016 Rastlina a ich výsadba

STN 83 7015 Práca s pôdou

STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie

Miesto: na jednotlivých objektoch v správe verejného obstarávateľa, ako aj územia v zmysle právoplatných rozhodnutí miestnych úradov príslušných mestských častí Bratislava vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch v správe verejného obstarávateľa.

Typ zmluvného vzťahu: objednávka s VOP

Doba zriadenia DNS: na 48 mesiacov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO"). Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom uvedeným v § 32 ods. 3 týmto oznamuje potenciálnym dodávateľom, že nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

Záujemca môže v zmysle § 152 ods.4 ZVO preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. V prípade preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia prostredníctvom zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 ZVO. V prípade ak záujemca využije možnosť predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom bude následne vyzvaný, aby predložil doklady, a to za účelom overenia splnenia podmienok účasti.

V prípade záujemcu/uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa služieb bežne dostupných na trhu, v rámci DNS sa budú priebežne realizovať jednotlivé zákazky. DNS je zriadený na dobu trvania max.4 roky (48 mesiacov).

Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek umožniť účasť aj menším poskytovateľom služieb a preto odporúča aj menším poskytovateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/04/2022
Miestny čas: 10:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 48 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/03/2022