Diensten - 14687-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Metz: Reparatie en onderhoud van koelinstallaties

2019/S 008-014687

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Lycéé général et technologique Robert Schuman
4 rue Monseigneur Pelt — BP 55130
Metz Cedex 3
57074
Frankrijk
E-mail: ce.0570057_ga@ac-nancy-metz.fr
NUTS-code: FRF33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Maintenance des installations frigorifiques dans les collèges et lycées

Referentienummer: 2019-MIF/04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50730000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Maintenance des installations frigorifiques dans les collèges et lycées.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 250 416.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 Moselle

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lycées et collèges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 Meurthe-et-Moselle Meuse Vosges

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50730000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF33
NUTS-code: FRF31
NUTS-code: FRF32
NUTS-code: FRF34
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lycées et collèges.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Mémoire technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-465430
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-MIF/04
Perceel nr.: 1
Benaming:

Moselle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Horis SAS
17 rue des Frères Lumière
Mitry Mory
77290
Frankrijk
NUTS-code: FRF33

Internetadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 107 732.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-MIF/04
Perceel nr.: 2
Benaming:

Meurthe-et-Moselle Meuse Vosges

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Horis SAS
17 rue des Frères Lumière
Mitry Mory
77290
Frankrijk
NUTS-code: FRF3

Internetadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 142 684.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
40 rue de la Paix
Strasbourg
67000
Frankrijk

Internetadres: https://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ta-caa

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019