Diensten - 146889-2022

Submission deadline has been amended by:  172105-2022
21/03/2022    S56

België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2022/S 056-146889

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IGEMO
Nationaal identificatienummer: 0213.349.124_23365
Postadres: Schoutetstraat 2
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpersoon: Inge D'Hoogh
E-mail: inge.dhoogh@igemo.be
Telefoon: +32 15286581
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.igemo.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440381
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=440381
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Igemo-GUBES2200001-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanstellen ontwerpteam woonproject Tegelfabriek Tisselt (Willebroek)

Referentienummer: Igemo-GUBES2200001-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De volledige architectuuropdracht voor de herbestemming van de erfgoedsite Tegelfabriek Rottiers en Melkerij Sint-Jan, het bouwen van woonentiteiten en de buitenaanleg van de de gehele site gelegen in Baeckelmansstraat 58-68 te Tisselt, Willebroek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De volledige architectuuropdracht voor de herbestemming van de erfgoedsite Tegelfabriek Rottiers en Melkerij Sint-Jan, het bouwen van woonentiteiten en de buitenaanleg van de de gehele site gelegen in Baeckelmansstraat 58-68 te Tisselt, Willebroek.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 02/05/2022
Einde: 01/01/2026
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

In functie van het verkrijgen van omgevingsvergunning

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2022
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Plaats: Mechelen
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Plaats: Mechelen
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
Plaats: Mechelen
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/03/2022