Diensten - 14735-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 008-014735

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa
00-184
Polen
Contactpersoon: Dariusz Wysmułek
E-mail: wzp@csioz.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.csioz.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka budżetowa
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1)

Referentienummer: WZP.270.152.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego.” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – Projekt umowy wraz z załącznikami (w tym Opis przedmiotu zamówienia zawierający Szczegółowy zakres usług objętych przedmiotem umowy).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 675 951.22 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (Projekt P1) oraz innych systemów Zamawiającego.” Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – Projekt umowy wraz z załącznikami (w tym Opis przedmiotu zamówienia zawierający Szczegółowy zakres usług objętych przedmiotem umowy).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zakres opcji obejmuje:

Zadania wsparcia realizowane będą przez Wykonawcę na podstawie pisemnych zleceń składanych przez Zamawiającego, w łącznym maksymalnym wymiarze 15.980 Roboczogodzin. Zamawiający gwarantuje zlecenie Wykonawcy zadań mieszczących się w zakresie Wsparcia w wymiarze 6.680 Roboczogodzin oraz przewiduje, w ramach opcji, wykorzystać maksymalnie 9.300 Roboczogodzin.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie z wolnej ręki do postępowania WZP.270.121.2017, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – nr umowy CSIOZ/98/2017 z dnia 28.12.2017, a możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 175-358530 w dniu 13.9.2017.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Przedmiotowe zamówienie stanowi zamówienie z wolnej ręki do postępowania WZP.270.121.2017, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego – nr umowy CSIOZ/98/2017 z dnia 2017-12-28, a możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 175-358530 w dniu 13.9.2017.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: WZP.270.152.2018
Benaming:

Wsparcie Zamawiającego w realizacji testów Systemu P1 w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Soflab Technology Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103
Katowice
40-568
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 676 016.26 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 061 420.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-767
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019