Diensten - 14739-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten

2019/S 008-014739

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stockholms läns landsting, Trafiknämnden
232100-0016
Stockholm
105 73
Zweden
Contactpersoon: Anna Hagelin
E-mail: anna.hagelin@sll.se
NUTS-code: SE110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sl.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Upphandling av Trafikledning och Operativa Tjänster till Kollektiv sjötrafik

Referentienummer: TN 2018-0622 och TN 2018-0890
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63520000
63700000
63720000
71311200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trafikledning och Operativa tjänster är två separata områden som har vissa men begränsade synergier sinsemellan, varför upphandlingen delas upp i två separata anbudsområden som kommer att resultera i två separata avtal. Anbudsgivare kan lämna anbud för ett eller två anbudsområden eller ett kombinatoriskt anbud.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-009442
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande

Felaktigheter i upphandlingsdokument som måste korrigeras därför avbryts upphandlingen.

Visma annons: https://opic.com/id/affragotky

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Stockholm
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019