Diensten - 14755-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Maruggio: Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft

2019/S 008-014755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comune di Maruggio
Via Vitt. Emanuele 41
Maruggio (TA)
74020
Italië
Contactpersoon: Centrale unica di committenza c/o l’unione dei comuni «Montedoro»
Telefoon: +39 099/9701227
E-mail: servizisociali.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it
Fax: +39 0999701227
NUTS-code: ITF43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.comune.maruggio.ta.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale — CIG: 7161049C91.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) — CIG: 7161049C91.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 883 274.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITF43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) — CIG: 7161049C91.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: n / Weging: n
Prijs - Weging: n
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 151-312946
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale — CIG: 7161049C91.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cooperativa Sociale Medihospes Onlus
Bologna
Italië
NUTS-code: ITH55
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 998 183.25 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 883 274.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Il responsabile servizi sociali: dott.ssa Alessandra Maiorano.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR Puglia
Bari
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019