Služby - 147730-2016

29/04/2016    S84

Belgie-Brusel: UCA 16/022 – Služby likvidace odpadu v případě různých budov obývaných Generálním sekretariátem Rady Evropské unie v Bruselu a okolí

2016/S 084-147730

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, secrétariat général
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-281-8062
Fax: +32 2-280-0262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1467
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

UCA 16/022 – Služby likvidace odpadu v případě různých budov obývaných Generálním sekretariátem Rady Evropské unie v Bruselu a okolí.

Spisové číslo: UCA 16/022.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90510000 Odstraňování a čištění odpadu
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato zakázka spočívá v likvidaci odpadu z budov obývaných Generálním sekretariátem Rady Evropské unie, včetně 3 nacházejících se v blízkosti kruhového objezdu Schuman v Bruselu a skladiště, které se v současnosti nachází v Overijse.

Odváženy budou následující druhy odpadu: třída II, třída III (stavební odpad), nebezpečný odpad (např. inkoustové náplně, baterie, žárovky, oleje, ředidla), zdravotnický odpad, sklo, dřevo, kov, plastové láhve a nádoby, kovové nádoby a obaly, kartony, elektrické přístroje, IT, s výjimkou papíru, lepenky a polystyrenu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
90520000 Zpracování radioaktivního, toxického, zdravotnického a nebezpečného odpadu
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Popis zakázky:

Zakázka zahrnuje následující služby:

— pronájem různých typů nádob (bod 1 finančního formuláře),

— sběr, přeprava, vyprázdnění (bod 3 finančního formuláře),

— selektivní zpracování, recyklace, využití nebo spálení (bod 4 finančního formuláře) všech typů odpadu s výjimkou papíru, lepenky, polystyrenu a zakoupení souvisejících dodávek (např. kontejnery na jedno použití), které jsou potřebné k provedení požadovaných služeb (bod 2 finančního formuláře),

— služby podpory pro zvýšení kvality třídění odpadu.

Sekretariát připisuje zvláštní význam pravidlům ochrany životního prostředí a požaduje od budoucího poskytovatele služeb záruku, že odpad bude zlikvidován v náležitém zařízení pro zpracování odpadu v souladu s platnou legislativou pro každý druh odpadu. Tato zakázka spočívá v pořízení služeb o vysoké kvalitě, které se provádějí při zohlednění jak ekonomické účinnosti, tak i ve shodě s normami v oblasti ochrany životního prostředí ISO 14001 a nařízení EMAS. V případě, že to bude namístě, bude poskytovatel služeb informovat Sekretariát o případných příležitostech ke zlepšení služeb stanovených ve smlouvě.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 0.01 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.9)Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení
Předpokládaný minimální počet: 1
Maximální počet: 10
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Generální sekretariát Rady neuveřejní odhadovanou hodnotu zakázek (viz body II.1.5 a II.2.6). Odhadovaný objem zakázky je uveden ve specifikacích.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

viz internetová stránka uvedená v bodu I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1. doklad o zápisu v živnostenském nebo obchodním rejstříku, přísežné prohlášení či osvědčení podle platných podmínek členského státu, ve kterém má uchazeč sídlo;

2. kopie účetních rozvah a provozních účtů nebo jiné podpůrné dokumenty, které jasně uvádějí alespoň obrat a zisk před zdaněním za poslední 3 roky.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

1) prezentace společnosti, jejích oblastí podnikání a její struktury s doklady o její odborné a technické způsobilosti;

2) seznam referencí v případě hlavních služeb poskytnutých v průběhu posledních 3 let, které jsou podobné těm, které figurují v této smlouvě, s podrobnostmi o jejich hodnotách, datech a příslušných veřejných nebo soukromých příjemcích;

3) popis technického vybavení, nářadí a materiálů použitých k provádění zakázky,

4) výkaz průměrné roční pracovní síly uchazeče v průběhu posledních 3 let;

5) uvedení části zakázky, kterou má uchazeč v úmyslu provést pomocí subdodávek, pokud o tom uvažuje;

6) poskytnutí důkazu o tom, že uchazeč provedl certifikovaný systém environmentálního managementu, který splňuje požadavky uznávané normy, jako např. ISO 14001, EMAS nebo ekvivalentu. Dále poskytnout popis opatření v oblasti environmentálního managementu, která uchazeč zpravidla uplatňuje v případě podobných zakázek;

7) uchazeč je povinen zajistit osvědčení o schválení pro sběr a přepravu odpadu pro region hlavního města Bruselu a region Vlámska a Valonska. Tato osvědčení musí být poskytnuta v případě různých kategorií odpadu, na který se vztahuje toto nabídkové řízení.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

uchazeč je povinen předložit doklad o tom, že vlastní alespoň:

— 3 nákladní automobily pro přepravu kontejnerů o objemu 12/20/30 m3,

— 2 samostatné zhutňovače o objemu 20 m3,

— 5 otevřených kontejnerů 12 m3,

— 5 otevřených kontejnerů 20 m3,

— 5 otevřených kontejnerů 30 m3,

— 6 přepravek na lahve o objemu 1 500 l,

— 10 vodotěsných kontejnerů s otevřenou horní částí na nebezpečný odpad a inkoustové náplně (výška +- 750 mm) o objemu 600 l,

— 5 krabic na žárovky (výška +-800 mm) o objemu 1 100 l,

— 5 pletivových kontejnerů (výška +-1 600 mm) na paletách pro „černou techniku“ (televizory, počítače atd.) a „bílou techniku“ (domácí elektrospotřebiče atd.) o objemu 2 200 l,

— podpora kapacit pro optimalizaci třídění odpadu.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

1. Schválení vydané příslušnými úřady pro sběr a přepravu nebezpečného odpadu a schválení nebo oprávnění od příslušných úřadů pro sběr a přepravu běžného odpadu v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sběru, přepravy a zpracování odpadu platné v oblasti, kde k tomuto sběru, přepravě a zpracování dochází.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/05/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo v případě, že žádné oznámení podáno nebude, ve lhůtě 2 měsíců od data, kdy je zmíněná záležitost vzata na vědomí.

Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

Časové lhůty řízení byly prodlouženy z důvodu vzdálenosti o jedno období 10 dnů bez ohledu na obvyklé místo bydliště či sídlo dotyčné strany.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 2-2818062
Fax: +32 2-2800262
Internetová adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
19/04/2016