Diensten - 14799-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Bilbao: Automatiseringssysteem

2019/S 008-014799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
P4800005C
C/ San Vicente, 8, 4ª planta, edificio Albia I
Bilbao
48001
Spanje
Contactpersoon: Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia
Telefoon: +94 4873100
E-mail: contratacion@consorciodeaguas.eus
Fax: +94 4873110
NUTS-code: ES213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.consorciodeaguas.eus

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Consorcio
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Abastecimiento y saneamiento de agua

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistencia tecnica para la administración, actualización y gestión de modificaciones de los sistemas de automatización del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia

Referentienummer: 2298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48921000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Asistencia tecnica para la administración, actualización y gestión de modificaciones de los sistemas de automatización del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 692 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Todas ellas situadas en al provincia de Bizkaia.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Asistencia tecnica para la administración, actualización y gestión de modificaciones de los sistemas de automatización del Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Posibilidad de prórroga por (1+1) años.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 119-270919
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Boslan Consultoria
C/ Autonomia, 26, 8º
Bilbao
48001
Spanje
NUTS-code: ES213
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
C/ Donostia-San Sebastián, 1
Vitoria
01010
Spanje
Telefoon: +34 945018000
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019