Diensten - 14801-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Fuenlabrada: Risicobeoordeling voor andere dan bouwwerkzaamheden

2019/S 008-014801

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
P2805800F
Plaza de la Constitución, 1
Fuenlabrada
28943
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada
Telefoon: +34 916497035
E-mail: lcuellar@ayto-fuenlabrada.es
Fax: +34 916497099
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ayto-fuenlabrada.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ur%2FQDrimNbEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de prevención de riesgos laborales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, dividido en 2 lotes

Referentienummer: 2018/001365
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90711100
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de prevención de riesgos laborales para el Ayuntamiento de Fuenlabrada y sus organismos autónomos, dividido en 2 lotes.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 101 930.25 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote I: Servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asistencia y asesoramiento técnico para el resto de especialidades del servicio

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote I: Servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asistencia y asesoramiento técnico para el resto de especialidades del servicio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción de la metodología de organización del servicio y reconocimientos médicos / Weging: 2
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción y calidad de las instalaciones técnicas, maquinaria, material y equipo técnico / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Dedicación cualificación y experiencia del personal técnico o de las unidades técnicas responsables de la ejecución del contrato / Weging: 4.5
Kostencriterium - Naam: Mejora en el número de horas de servicio ofertadas para el Ayuntamiento de Fuenlabrada / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (asesoría técnica resto especialidades) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Oferta económica (desarrollo servicio diario vigilancia de la salud) / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Precio reconocimientos médicos (primeros 800) / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Precio reconocimientos médicos adicionales (a partir de 801) / Weging: 1
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote II: Servicio de prevención ajeno en los Organismos Autónomos

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90711100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote II: Servicio de prevención ajeno en los Organismos Autónomos.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción y calidad de las instalaciones técnicas, maquinaria, material y equipo técnico / Weging: 0.5
Kwaliteitscriterium - Naam: Descripción de la metodologia de evaluación de riegos y del equipamiento técnico asociado / Weging: 0.5
Kostencriterium - Naam: Descripción de medios humanos y materiales / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Oferta económica lote II / Weging: 3
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/001365 LOTE 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lote I: Servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la asistencia y asesoramiento técnico para el resto de especialidades del servicio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quiron Prevención, S. L. U.
B64076482
C/ Agustín de Betancourt, 25, 2º
Madrid
28003
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 570.25 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 60 570.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/001365 LOTE 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lote II: Servicio de prevención ajeno en los Organismos Autónomos

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quiron Prevención, S. L. U.
B64076482
C/ Agustín de Betancourt, 25, 2º
Madrid
28003
Spanje
NUTS-code: ES300
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 55 578.51 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 41 360.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónima, 13, 1ª planta
Madrid
28014
Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org

Internetadres: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónima, 13, 1ª planta
Madrid
28014
Spanje
E-mail: tribunal.contratacion@madrid.org

Internetadres: http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=ComunidadMadrid/Home

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019