Diensten - 14833-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Chauny: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 008-014833

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Chauny
place de l'Hôtel de Ville
Chauny Cedex
02302
Frankrijk
E-mail: jacqueline.duchaussoy@ville-chauny.fr
NUTS-code: FRE21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.xmarches.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.xmarches.fr/entreprise/detailConsultation.php?key=7389

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretien des espaces verts

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tonte, débroussaillage, taille des haies et des massifs, suppression de la végétation et entretien, enlèvement des feuilles mortes. Surface à entretenir: lot 1: 117 838 m,

lot 2: 57 160 m, lot 3: 64 500 m, lot 4: 98 933 m.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 899 321.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Élagage — abattage — dessouchage d'arbres

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretien des espaces verts — suppression de la végétation.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Parcs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tonte, débroussaillage, taille des haies et des massifs, suppression de la végétation et entretien, enlèvement des feuilles mortes. Surface lot 4: 98 933 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect de l'environnelent / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur sud de la ville

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tonte, débroussaillage, taille des haies et des massifs, suppression de la végétation et entretien, enlèvement des feuilles mortes. Surface à entretenir: lot 3: 64 500 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur nord est de la ville

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tonte, débroussaillage, taille des haies et des massifs, suppression de la végétation et entretien, enlèvement des feuilles mortes. Surface à entretenir: lot 2: 57 160 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect de l'environnement / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Secteur nord ouest de la ville

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tonte, débroussaillage, taille des haies et des massifs, suppression de la végétation et entretien, enlèvement des feuilles mortes. Surface à entretenir: lot 1: 117 838 m2.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Respect de l'environnment / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-477555
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-52
Perceel nr.: 1
Benaming:

Secteur nord ouest de la ville

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tayon Espaces Verts
87542012700024
16 rue des Anciens Combattants AFN et TOM
Chauny
02300
Frankrijk
Telefoon: +33 323521326
E-mail: tayonsas@orange.fr
Fax: +33 323395491
NUTS-code: FRE21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 255 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 255 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-53
Perceel nr.: 2
Benaming:

Secteur nord est de la ville

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tayon Espaces Verts
87542012700024
16 rue des Anciens Combattants AFN et TOM
Chauny
02300
Frankrijk
Telefoon: +33 323521326
E-mail: tayonsas@orange.fr
Fax: +33 323395491
NUTS-code: FRE21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-54
Perceel nr.: 3
Benaming:

Secteur sud de la ville

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ESAT André Dufour
780236563500065
73 avenue Jean Jaurès
Chauny
02300
Frankrijk
Telefoon: +33 323521046
E-mail: c.ferrari@aei-tergnier.org
Fax: +33 323395677
NUTS-code: FRE21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 147 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 321.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-55
Perceel nr.: 4
Benaming:

Parcs

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Tayon Espaces Verts
87542012700024
16 rue des Anciens Combattants AFN et TOM
Chauny
02300
Frankrijk
Telefoon: +33 323521326
E-mail: tayonsas@orange.fr
Fax: +33 323395491
NUTS-code: FRE21
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-56
Perceel nr.: 5
Benaming:

Élagage, abattage et essouchage d'arbres

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Grandeur Paysage Environnement
45203605600011
16 rue Neuve
Montigny-en-Arrouaise
02110
Frankrijk
Telefoon: +33 323079263
E-mail: gp.environnement.prevot@wanadoo.fr
Fax: +33 323079323
NUTS-code: FRE21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 120 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
Amiens Cedex 1
88011
Frankrijk
Telefoon: +33 322336170
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr

Internetadres: http://amiens.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Délais de recours précontractuel: possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre; délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat: 2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L. 521-1 et R. 421-1 du code de justice administrative); délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même: 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif d'Amiens
14 rue Lemerchier
Amiens Cedex 1
88011
Frankrijk
Telefoon: +33 322336170
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr

Internetadres: http://amiens.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019