Diensten - 14841-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Ierland-Dublin: Advies inzake onderzoek

2019/S 008-014841

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Department of Foreign Affairs and Trade/An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála
N/A
80 St Stephens Green
Dublin
Dublin 2
Ierland
Contactpersoon: Derek Lalor
Telefoon: +353 14082238
E-mail: derek.lalor@dfa.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dfa.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/246

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diaspora Engagement Services

Referentienummer: RFT-139395
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tenderers are sought to deliver a large scale diaspora engagement project, using innovative technological solutions to link the global Irish with local communities, or specific communities of interest, in Ireland. It is proposed that the successful Contractor will be funded for 2 years with an option to extend for a third year through a contract, on completion of the tender process. A Service Level Agreement (SLA) will form part of a contract which will define exactly what services the service provider will provide and the required level or standard for those services. The project will be funded through the Department's Diaspora Affairs budget stream.

The key aim of the project will be to generate a significant increase or enhancement in diaspora engagement through use of innovative technology.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
73000000
73200000
73220000
79411000
79419000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenderers are sought to deliver a large scale diaspora engagement project, using innovative technological solutions to link the global Irish with local communities, or specific communities of interest, in Ireland. It is proposed that the successful contractor will be funded for two years with an option to extend for a third year through a contract, on completion of the tender process. A Service Level Agreement (SLA) will form part of a contract which will define exactly what services the service provider will provide and the required level or standard for those services. The project will be funded through the Department's Diaspora Affairs budget stream.

The key aim of the project will be to generate a significant increase or enhancement in diaspora engagement through use of innovative technology.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Proposed Methodology / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualifications/Extertise / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Examples of Similar Projects / Weging: 20
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-394699
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Diaspora Engagement Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ireland Reaching Out
Level One Building, Galway Technology Park
Parkmore
H91 E309
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 750 000.00 EUR
Laagste offerte: 600 303.00 EUR / Hoogste offerte: 750 000.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Four Courts
Dublin
DO2 VY53
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
The High Court
Four Courts
Dublin
DO2 VY53
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
The Register
Central Office of the High Court, Ground Floor, (East Wing), Inns Quay, Four Courts.
Dublin
DO2 VY53
Ierland
Telefoon: +353 18886000
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019