Diensten - 14860-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łanięta: Bosbouwdiensten

2019/S 008-014860

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie
Chrosno 13
Łanięta
99-306
Polen
Contactpersoon: Jarosław Staniaszek
Telefoon: +48 243567375
E-mail: kutno@lodz.lasy.gov.pl
NUTS-code: PL7

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kutno.lodz.lasy.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.kutno.lodz.lasy.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Leśnictwo - Gospodarka leśna

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kutno w latach 2019-2021

Referentienummer: ZP.270.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa, nasiennictwa, szkółkarstwa oraz pozyskania i zrywki drewna.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Pakiet”):

Pakiet I – leśnictwo Lubraniec;

Pakiet II – leśnictwo Piotrków;

Pakiet III – leśnictwo Orle;

Pakiet IV – leśnictwo Chodecz;

Pakiet V – leśnictwo Lubień;

Pakiet VI – leśnictwo Strzelce;

Pakiet VII – leśnictwo Raciborów;

Pakiet VIII – leśnictwo Ostrowy;

Pakiet IX – leśnictwo Perna;

Pakiet X – leśnictwo Julinki;

Pakiet XI – leśnictwo Bielawy;

Pakiet XII – szkółka leśna „Chrosno”.

Podana w pkt. II.1.7) Całkowita wartość uwzględnia prawo opcji (20 %) oraz zamówienia podobne, które Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp (50 %).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 21 345 665.95 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Lubraniec

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Lubraniec

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp - 50 %)

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Piotrków

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Piotrków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Orle

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Orle

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Chodecz

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Chodecz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Lubień

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Lubień

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Strzelce

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Strzelce

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Raciborów

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Raciborów

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Ostrowy

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Ostrowy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Perna

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Perna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Julinki

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Julinki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Leśnictwo Bielawy

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zasięg administracyjny leśnictwa Bielawy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (czyszczenia wczesne (CW), czyszczenia późne (CP), prace odnowieniowe (ODN-ZRB oraz ODN-ZŁOŻ), pielęgnowanie upraw (PIEL)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szkółka Leśna Chrosno

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77230000
77231200
77211500
77231000
77231600
77211000
77211600
75251120
77211400
77211200
77211100
77211300
77200000
77210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL7
Voornaamste plaats van uitvoering:

Szkółka Leśna Chrosno. W przypadku prac z nasiennictwa - zasięg administracyjny Nadleśnictwa Kutno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Usługi z zakresu gospodarki szkółkarskiej oraz nasiennictwa w latach 2019-2021

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (wysiew nasion (SL_WYS) oraz szkółkowanie sadzonek (SL-SZK)) / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Podana szacunkowa wartość jest to wartość netto zamówienia na lata 2019-2021 (nie uwzględnia prawa opcji - 20 % oraz przewidywanych zamówień podobnych z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - 50 %).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445905
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Leśnictwo Lubraniec

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Leśnictwo Piotrków

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Leśnictwo Orle

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi „Geba” Beata Pawlak
Topólka
Dębianki
87-875
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 208 469.77 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 322 685.45 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Leśnictwo Chodecz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Leśne Robert Nijakowski
Choceń
ul. Jarzębinowa 30, Choceń
87-850
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Leśne Krzysztof Kopczyński
Choceń
Szczutkowo 24
87-850
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 735 049.52 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 809 946.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 5
Benaming:

Leśnictwo Lubień

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Usługi Leśne Dariusz Jabłoński
Chodecz
Kromszewice 10
87-860
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 952 722.38 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 006 999.17 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 6
Benaming:

Leśnictwo Strzelce

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE; LIDER KONSORCJUM - Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
99-350
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306
Klonowiec Stary 53
Łanięta
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowo - Handlowy "QUERCUS" Mariusz Pietrzak
99-340 Krośniewice
ul. Kutnowska 28,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 008 258.31 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 091 054.26 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Leśnictwo Raciborów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE, LIDER - Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306 Łanieta
Klonowiec Stary 53
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 341 664.52 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 466 516.40 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 8
Benaming:

Leśnictwo Ostrowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE - LIDER: Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306 Łanieta
Klonowiec Stary 53
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowo - Handlowy "QUERCUS" Mariusz Pietrzak
99-340 Krośniewice
ul. Kutnowska 28,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 205 241.57 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 214 538.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 9
Benaming:

Leśnictwo Perna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE - LIDER: Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306 Łanieta
Klonowiec Stary 53
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowo - Handlowy "QUERCUS" Mariusz Pietrzak
99-340 Krośniewice
ul. Kutnowska 28,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 952 557.53 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 104 027.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 10
Benaming:

Leśnictwo Julinki

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE - LIDER: Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306 Łanieta
Klonowiec Stary 53
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowo - Handlowy "QUERCUS" Mariusz Pietrzak
99-340 Krośniewice
ul. Kutnowska 28,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 885 399.08 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 895 393.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NN.270.1.2018
Perceel nr.: 11
Benaming:

Leśnictwo Bielawy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KONSORCJUM LASY KUTNOWSKIE - LIDER: Usługi Leśne "BARTEK" Bartosz Rogacki
99-350 Ostrowy
Lipiny 38/4
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Dariusz Muszyński
99-306 Łanieta
Klonowiec Stary 53
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
KARPOL Usługi Leśne Grzegorz Karasiński,
09-505 Nowy Duninów
Duninów Duży 33A,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usługowo - Handlowy "QUERCUS" Mariusz Pietrzak
99-340 Krośniewice
ul. Kutnowska 28,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Stefan Janiak
99-350 Ostrowy
Imielno 1
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zakład Usług Leśnych Jacek Wojciechowski,
99 - 350 Ostrowy
Perna 17,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„LASTOM" Tomasz Florczak
99-300 Kutno
Strzegocin 44
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Avers-Max Sp. z o.o.,
99-321 Śleszyn
Aleksandrówka 6,
Polen
NUTS-code: PL7
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 438 861.91 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 511 700.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 12
Perceel nr.: 12
Benaming:

Szkółka Leśna Chrosno

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Działając na podstawie art. 92 ust. pkt. 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Pakiet nr III – leśnictwo Orle: ofertę nr 10 złożoną przez Usługi „Geba” Beata Pawlak, Dębianki 19, 87-875 Topólka. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr IV – leśnictwo Chodecz: ofertę nr 3 złożoną przez Konsorcjum „DOMI” Nijakowski Robert, ul. Jarzębinowa 30, 87-850 Choceń. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (60,00).

Pakiet nr V – leśnictwo Lubień: ofertę nr 6 złożoną przez Usługi Leśne Dariusz Jabłoński, Kromszewice 10 87-860 Chodecz. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr VI – leśnictwo Strzelce: ofertę nr 11 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr VII – leśnictwo Raciborów: ofertę nr 2 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr VIII – leśnictwo Ostrowy: ofertę nr 5 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr IX - leśnictwo Perna: ofertę nr 8 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr X – leśnictwo Julinki: ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Pakiet nr XI – leśnictwo Bielawy: ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum Lasy Kutnowskie, Lipiny 38/4, 99-350 Ostrowy. Wybrana oferta w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00).

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (Pakiety I, II oraz XII):

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, unieważnia postępowanie na realizację przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kutno w latach 2019-2021; Pakiety: I (Leśnictwo Lubraniec) oraz II (Leśnictwo Piotrków), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, unieważnia postępowanie na realizację przedmiotu zamówienia: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kutno w latach 2019-2021; Pakiet: XII (Szkółka leśna „Chrosno”), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019